Mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định theo thông tư 200, 133

Biên bản kiểm kê tài sản cố định nhằm xác nhận số lượng, giá trị tài sản cố định hiện có, thừa thiếu so với sổ kế toán trên cơ sở đó tăng cường quản lý tài sản cố định và làm cơ sở quy trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán số chênh lệch.

1. Phương pháp ghi biên bản kiểm kê TSCĐ

mau-bien-ban-kiem-ke-tai-san-co-dinh-theo-thong-tu-200-133

Cơ sở và phương pháp ghi biên bản kiểm kê TSCĐ

Góc trên bên trái của Biên bản Kiểm kê TSCĐ ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng. Việc kiểm kê tài sản cố định được thực hiện theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của đơn vị. Khi tiến hành kiểm kê phải lập Ban kiểm kê, trong đó kế toán theo dõi tài sản cố định là thành viên.

Biên bản kiểm kê TSCĐ phải ghi rõ thời điểm kiểm kê: (… giờ … ngày … tháng … năm …).

Khi tiến hành kiểm kê phải tiến hành kiểm kê theo từng đối tượng ghi tài sản cố định.

Dòng “Theo sổ kế toán” căn cứ vào sổ kế toán TSCĐ phải ghi cả 3 chỉ tiêu: Số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại vào cột 1,2,3.

Dòng “Theo kiểm kê” căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế để ghi theo từng đối tượng TSCĐ, phải ghi cả 3 chỉ tiêu: số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại vào cột 4,5,6.

Dòng “Chênh lệch” ghi số chênh lệch thừa hoặc thiếu theo 3 chỉ tiêu: Số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại vào cột 7,8,9.

Lưu ý và trách nhiệm ghi biên bản TSCĐ

mau bien ban kiem ke tai san co dinh theo thong tu 200 133 1

Trên Biên bản kiểm kê TSCĐ cần phải xác định và ghi rõ nguyên nhân gây ra thừa hoặc thiếu TSCĐ, có ý kiến nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm kê.

Biên bản kiểm kê TSCĐ phải có chữ ký (ghi rõ họ tên) của Trưởng ban kiểm kê, chữ ký soát xét của kế toán trưởng và Giám đốc Quỹ duyệt.

Mọi khoản chênh lệch về TSCĐ của đơn vị đều phải báo cáo giám đốc Quỹ xem xét.

2. Mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định theo thông tư 200, 133

Dưới đây là mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư số 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp mới nhất.

Đơn vị :………….                                 Mẫu số 05 – TSCĐ
Bộ phận:………..
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
                             Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

Thời điểm kiểm kê…………giờ………ngày………tháng……..năm……….

Ban kiểm kê gồm:

– Ông /Bà ………………………………………….Chức vụ………………………….Đại diện………………………………….Trưởng ban

– Ông /Bà ………………………. ………………..Chức vụ………………………….Đại diện……………………………………….Uỷ viên

– Ông/Bà……………………………………………Chức vụ………………………….Đại diện……………………………………….Uỷ viên

 

Đã kiểm kê TSCĐ, kết quả như sau:

 

Số

 

Tên TSCĐ

 

 

Nơi sử

Theo sổ kế toán Theo kiểm kê Chênh lệch Ghi chú
TT số dụng Số

lượng

Nguyên

giá

Giá trị còn lại Số

lượng

Nguyên

giá

Giá trị  còn lại Số

lượng

Nguyên

Giá

Giá trị

còn lại

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

 

 

 

 

Cộng x x x x x x

 

   

Ngày …… tháng …… năm…..

Giám đốc

(Ghi ý kiến giải quyết số chênh lệch)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Trưởng Ban kiểm kê

(Ký, họ tên)

  (Ký, họ tên, đóng dấu)

   

Tải Mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định theo thông tư 200, 133 tại đây.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0973.241.678
0912.929.959
0982.929.939