Hoàn thuế thu nhập cá nhân trong doanh nghiệp

Lamketoan.vn hướng dẫn bạn đọc thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân tại điều 53 Thông tư số 156/2013/TT- BTC ngày 06 tháng 01 năm 2013…

Căn cứ điều 53 Thông tư số 156/2013/TT- BTC ngày 06/01/2013

1. Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân:

Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã có mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn thuế.

Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức; cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức; cá nhân trả thu nhập.

Cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì được hoàn thuế; hoặc bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo.

Xem thêm: Khấu trừ thuế tncn đối với lao động có thu nhập nhiều nơi

Hoàn thuế thu nhập cá nhân

2. Hồ sơ hoàn thuế

Đối với tổ chức, cá nhân

Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sau khi bù trừ số thuế nộp thừa; nộp thiếu của các cá nhân mà có số thuế nộp thừa; nếu đề nghị cơ quan thuế hoàn trả thì tổ chức; cá nhân trả thu nhập nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

– Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành theo TT 156/2013/TT- BTC

– Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp của tổ chức; cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

Đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế; nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế; mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [45] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT”; hoặc chỉ tiêu [47] – “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau”; tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN khi quyết toán thuế.

Đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có nhu cầu quyết toán thuế

Đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có nhu cầu quyết toán thu nếu có số thuế nộp thừa; thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế; mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu số [31] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT”; hoặc chỉ tiêu số [33] – “Số thuế bù trừ vào kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế; theo mẫu số 13/KK-TNCN khi quyết toán thuế.

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho
0988.680.223