Cách xuất hóa đơn giảm thuế GTGT 2022 theo Nghị định 15

Khi doanh nghiệp của bạn đã xác định được hàng hóa, dịch vụ có thuộc đối tượng được giảm thuế hay không, thì việc tiếp theo bạn cần biết là cách xuất hóa đơn giảm thuế GTGT. Bởi không phải khi nào việc giảm thuế cũng áp dụng cho tất cả các mặt hàng hoặc tất cả các khâu trong quá trình sản xuất. Vậy thì, bài viết dưới đây sẽ là thông tin bạn cần nhất trong thời gian này đó. Tìm hiểu cùng Kế Toán Việt Hưng nhé!

Chi tiết giảm thuế giá trị gia tăng

Việc xác định đối tượng được giảm thuế sẽ quyết định rất nhiều trong việc áp dụng cách xuất hóa đơn giảm thuế GTGT. Các đối tượng được giảm thuế và cần biết cách xuất hóa đơn giảm thuế GTGT được nêu trong Điều 1 Nghị định 15:

“1. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

b) Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

c) Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

d) Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng. Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế giá trị gia tăng.”

Xác định rõ đối tượng trước khi học cách xuất hóa đơn giảm thuế gtgt
Xác định rõ đối tượng trước khi học cách xuất hóa đơn giảm thuế gtgt

Theo đó, Nghị định 15 hướng dẫn thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) 2% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ được nêu tại các Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định.

“2. Mức giảm thuế giá trị gia tăng

a) Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng quy định tại khoản 1 Điều này.”

Qua đó có thể hiểu:

– Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng 8%.

– Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng.

– Cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp không lập riêng như cách xuất hóa đơn giảm thuế GTGT như được hướng dẫn sẽ không được giảm thuế giá trị gia tăng.

– Trường hợp cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng chưa được giảm theo Nghị định này thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót.

Đồng thời thực hiện cách xuất hóa đơn giảm thuế GTGT như sau: người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót và giao hóa đơn điều chỉnh cho người mua. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có).

– Trường hợp cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế giá trị gia tăng đã phát hành hóa đơn đặt in dưới hình thức vé có in sẵn mệnh giá chưa sử dụng hết (nếu có) và có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì cơ sở kinh doanh thực hiện đóng dấu theo giá đã giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng hoặc giá đã giảm 20% mức tỷ lệ % bên cạnh tiêu thức giá in sẵn để tiếp tục sử dụng.

– Cơ sở kinh doanh tại điều này thực hiện kê khai các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng theo Mẫu số 01 tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này cùng Tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Thủ tục giảm thuế GTGT thực hiện thế nào?

Khoản 3 Điều 1 Nghị định 15 nêu:

“3. Trình tự, thủ tục thực hiện

a) Đối với cơ sở kinh doanh quy định tại điểm a khoản 2 Điều này, khi lập hoá đơn giá trị gia tăng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng ghi “8%”; tiền thuế giá trị gia tăng; tổng số tiền người mua phải thanh toán. Căn cứ hóa đơn giá trị gia tăng, cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra, cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

b) Đối với cơ sở kinh doanh quy định tại điểm b khoản 2 Điều này, khi lập hoá đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu, đồng thời ghi chú: “đã giảm… (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 43/2022/QH15”.”

Tuỳ vào phương pháp tính thuế GTGT khác nhau mà cơ sở kinh doanh sẽ thực hiện thủ tục giảm thuế GTGT khác nhau và có cách xuất hóa đơn giảm thuế GTGT khác nhau, cụ thể:

Phương pháp khấu trừ

Phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu

Khi lập hoá đơn GTGT, ghi 8% tại dòng thuế suất thuế GTGT

Căn cứ hoá đơn GTGT:

– Cơ sở kinh doanh bán hàng hoá, dịch vụ kê khai thuế GTGT đầu ra.

– Cơ sở kinh doanh mua hàng hoá, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên hoá đơn

Ghi đầy đủ tiền hàng hoá, dịch vụ trước khi giảm ở cột “thành tiền”

– Ghi số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu tại dòng “Cộng tiền hàng hoá, dịch vụ”

– Ghi chú: “Đã giảm … (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT.

Xác định 2 trường hợp giảm thuế GTGT chi tiết

– Trường hợp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng 8% (đã giảm 2%)

+ Tại dòng thuế suất giá trị gia tăng ghi: 8%

+ Tiền thuế giá trị gia tăng, Tổng tiền người mua phải thanh toán tính và ghi theo thuế suất 8% ở trên.

– Trường hợp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng

+ Tại cột Thành tiền: Ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm.

+ Tại dòng Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ: Tính và ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu. Đồng thời, ghi chú: “Đã giảm … (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng”.

==> Cả 2 trường hợp nếu trên đều có thể áp dụng cách xuất hóa đơn giảm thuế GTGT như hướng dẫn trong bài.

Khai giảm thuế giá trị gia tăng tại khâu nhập khẩu

Chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại.

Khai giảm thuế giá trị gia tăng tại khâu nhập khẩu

Do đó, khi mở tờ khai hải quan nhập khẩu, người khai hải quan thực hiện theo hướng dẫn khai báo trên hệ thống VNACCS/VCIS của Tổng Cục Hải quan theo Công văn 370/TCHQ-TXNK ngày 28/01/2022:

– Chọn đúng mã VB195 để khai báo thuế suất thuế giá trị gia tăng 8%.

– Việc áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng giảm từ 10% xuống 8%, khai báo mã VB195 chỉ áp dụng với tờ khai Hải quan đăng ký từ thời điểm 0h00’ ngày 01/02/2022 (tương ứng chỉ tiêu Ngày đăng ký trên mặt Tờ khai hải quan).

Trường hợp tờ khai hải quan đăng ký trước thời điểm 0h00’ ngày 01/02/2022 (có chỉ tiêu thông tin Ngày đăng ký trên mặt tờ khai nhỏ hơn 0h00’ ngày 01/02/2022), không được áp dụng thuế thuế thuế giá trị gia tăng 8% (khai báo mã VB195).

Một số vướng mắc liên quan đến cách xuất hóa đơn giảm thuế GTGT Nghị định 15/2022/NĐ-CP

– Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế đã quy định tại 3 Phụ lục, để xác định các đối tượng được giảm thuế, người nộp thuế cần đọc kỹ để xác định hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp. Các hàng hóa, dịch vụ nằm ngoài 3 danh mục nêu trên thì được áp dụng thuế suất 8% và phải lập hóa đơn riêng theo cách xuất hóa đơn giảm thuế GTGT

– Lưu ý: đối với các mặt hàng: ô tô, rượu, bia, xì gà… là không được giảm thuế GTGT chứ không phải chỉ ở khâu chịu thuế TTĐB mới không được giảm còn các khâu khác được giảm

– Trường hợp người nộp thuế đã lập hóa đơn ghi thuế suất 10% cho hàng hóa, dịch vụ thuộc diện được áp dụng thuế suất 8% từ ngày 1/2/2022 thì người nộp thuế lập hóa đơn điều chỉnh hoặc hóa đơn thay thế cho hóa đơn đã lập – hóa đơn mới ghi đúng thuế suất là 8%

– Trường hợp đã lập hóa đơn ghi thuế suất 8% nhưng không tách riêng mà ghi chung trên 1 hóa đơn hàng hóa, dịch vụ có thuế suất khác nhau thì cách xuất hóa đơn giảm thuế GTGT như sau: người nộp thuế cũng phải lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế hóa đơn đã lập, tách riêng hóa đơn có thuế suất 8%

– Việc xử lý hóa đơn ghi sai thuế suất đề nghị các Cục thuế nghiên cứu quy định tại khoản 5 điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 để thực hiện

– Đối với trường hợp hàng hóa, dịch vụ đã bán/cung cấp trong tháng 1 thì không được áp dụng thuế suất 8% kể cả trường hợp sang tháng 2 mới tiền hành lập hóa đơn

– Hóa đơn suất trong tháng 1/2022 đến tháng 2/2022 mới phát hiện sai thì lập hóa đơn mới nhưng thuế suất áp dụng vẫn là thuế suất tại thời điểm tháng 1/2022 vì hàng hóa, dịch vụ đã bán/cung cấp trong tháng 1/2022

– Trường hợp người nộp thuế có hàng hóa, dịch vụ khi tra cứu có mã HS code giống kể cả trường hợp có chức năng của sản phẩm không giống nhau thì hàng hóa, dịch vụ đó là không thuộc diện được giảm thuế GTGT

– Đối với ứng dụng bán ẩn chi trên ứng dụng QLAC chưa được giảm thuế: Tổng cục Thuế ghi nhận và đề nghị cán bộ cục CNTT sửa ứng dụng.

Đừng để doanh nghiệp của bạn bị phạt chỉ vì “quên” cập nhật những thông tin quan trọng liên quan đến thuế GTGT cũng như cách xuất hóa đơn giảm thuế GTGT. Truy cập fanpage của Kế Toán Việt Hưng nhé, chúng tôi sẽ giúp bạn cập nhật kiến thức nghiệp vụ mỗi ngày!

5 1 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest

2 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
Bình chọn :
     

Thuế suất 8%, 10% xuất trên 1 tờ hóa đơn được không ạ? Hay phải tách ra ạ?

Admin Kế Toán Việt Hưng
Admin Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Trinh Nguyen

Chào bạn, với câu hỏi của bạn Kế Toán Việt Hưng xin trả lời như sau:

Trường hợp này xuất được bạn ạ! Nếu công ty bạn thường xuất nhiều hoá đơn đa thuế suất thì bạn đăng ký mẫu hoá đơn đa thuế suất nha. Còn mẫu hoá đơn đa phần hay dùng chỉ xuất được 1 thuế suất thôi.

Mời bạn truy cập Cộng Đồng Làm Kế Toán https://www.facebook.com/groups/congdonglamketoan để đặt câu hỏi và nhận câu trả lời nhanh chóng, chính xác nhất từ đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi!