Xử lý doanh thu công ty xây dựng bị kéo về năm trước khi quyết toán

Đặt vấn đề về – Xử lý doanh thu công ty xây dựng bị kéo về năm trước khi quyết toán:

Năm 2013 công ty có một công trình đã nghiệm thu. Nhưng xuất chậm hóa đơn số tiền 100tr (giá vốn 85tr). Tháng 10 năm 2014, sau khi kiểm tra, cán bộ thuế yêu cầu kéo doanh thu công trình này về năm 2013. Và phát sinh số thuế đã nộp. Đến tháng 3,năm 2014, công ty đã xuất hóa đơn ra cho công trình thiếu này rồi. Giờ công ty cần xử lý như thế nào?

Tham khảo:

Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng công trình

Khóa học thực hành kế toán xây dựng – xây lắp

Phần trả lời rất hay và chi tiết của bạn Chu Đình Xinh. Mà chúng tôi đã tham khảo được. Mời các bạn xem qua để rút ra kinh nghiệm kế toán xây dựng cho bản thân

Nếu 2014 bạn đã xuất hóa đơn – phát sinh doanh thu công ty xây dựng. Thì vẫn hạch toán kế toán bình thường

Ghi nhận doanh thu công ty xây dựng

– Nợ TK 111,112,131=110.000.000
– Có TK 511=100.000.000
– Có TK 333111=10.000.000

Ghi nhận giá vốn của doanh thu công ty xây dựng

Nợ TK 632/ có TK 154=85.000.000

Kết chuyển doanh thu công ty xây dựng

-Doanh thu: Nợ 511/ có 911=100.000.000
-Giá vốn : Nợ 911/ có 632=85.000.000

Quyết toán thuế năm 2014: Mình lấy ví dụ để bạn tham khảo nha

Bước 01: Kế toán tổng hợp lên bảng kết quả kinh doanh được số liệu như sau

doanh thu cong ty xay dung (1) doanh thu cong ty xay dung (2)
Bước 02: xác định chi phí thuế TNDN hiện hành 8211

-Mở tờ khai quyết toán thuế TNDN năm trên phần mềm HTKK

– Điền đầy đủ các thông tin và số liệu vào phụ lục: PHỤ LỤC 03-1A:KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
phu luc 03

Ta được kết quả lợi nhuận trước thuế TNDN theo kế toán là 730.000.000 đ ở chỉ tiêu [19] : Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp ([19]=[15]+[18])

Bước 03: xác định chi phí và doanh thu được ghi nhận vào năm trước

-Nhập giá vốn vào:chỉ tiêu [B3]=85.000.000 Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh giảm

-Nhập khoản doanh thu vào chỉ tiêu [B9]=100.000.000. Giảm trừ các khoản doanh thu đã tính thuế năm trước

doanh thu cong ty xay dung (3)
doanh thu cong ty xay dung (4)

-Đến đây ta xác định được chi phí thuế TNDN năm 2014
-Tại ngày 31/12/2014 trên nhật ký chung ta hoạch toán nghiệp vụ thuế TNDN năm

-Chi phí thuế TNDN năm 2014

Nợ TK 8211/ Có TK 3334=143.000.000 đ

Bước 04: Nhập chi phí thuế TNDN vào bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của báo cáo tài chính năm 2014 chỉ tiêu [51]= 143.000.000 đ : Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

doanh thu cong ty xay dung (5)

Kiểm tra lại:

– Bảng cân đối phát sinh năm Báo cáo tài chính số Dư Có TK 3334=143.000.000đ = Phát sinh Nợ = PS có TK 8211=143.000.000đ = bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của báo cáo tài chính năm 2014 chỉ tiêu [51]= 143.000.000 đ: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành = chỉ tiêu [E1] =143.000.000 đ Thuế TNDN từ hoạt động SXKD của tờ khai quyết toán năm

– Số dư Có TK 4212 cuối năm = 587.000.000 = chỉ tiêu [60] lợi nhuận sau thuế tndn = bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của báo cáo tài chính năm 2014

Làm đến đây là bạn đã hoàn thành việc quyết toán thuế TNDN năm báo cáo tài chính. Chúc các bạn thành công

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho