Thuyết trình bằng Powerpoint

Th7
24

Thuyết trình bằng Powerpoint

Ứng dụng trong bộ Microsoft Office Powerpoint là công cụ hữu ích dùng cho việc trình bầy công việc một cách thoải mái và tự tin tại các cuộc hội thảo, giảng dạy hay ít nhất là cho thuyết trình luận văn tốt nghiệp. Ứng dụng Powerpoint là một công cụ thuyết trình vô cùng hữu ích ngày […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Tin văn phòng
CHI TIẾT