Thẻ: thanh toán quá hạn trên hợp đồng có được khấu trừ thuế GTGT