Thẻ: quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Sửa đổi Phụ lục 4 thông tư quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (tiếp)

thông tư quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư quản lý chi phí đầu tư xây dựng (tiếp) | Ngày 20 tháng 7 năm 2020 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng có hiệu lực kể từ ngày 05/9/2020. …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959