Phương pháp ghi sổ kế toán

Th7
18

Các phương pháp ghi sổ kế toán

Kế toán chi tiết vật liệu, hạch toán CCDC được thực hiện đồng thời ở kho và ở phòng kế toán. Ở kho do thủ kho ghi và được thực hiện trên thẻ kho. Ở phòng kế toán do kế toán đảm nhận và được thực hiện trên sổ kế toán chi tiết. Tùy theo […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp
CHI TIẾT