Tag Archives: Nhật ký chứng từ

Hình thức kế toán nhật ký chung

1. Đặc điểm Tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều căn cứ vào chứng từ gốc hoặc bảng kê chứng từ gốc để ghi vào nhật ký chung theo thứ tự thời gian. Định kỳ căn cứ vào số liệu của nhật ký chung để kế toán ghi vào sổ cái. Xem …