Tag Archives: Mức lương tối thiểu

Mức lương tối thiểu vùng mới nhất năm 2018

https://lamketoan.vn/

Mức lương tối thiểu vùng mới nhất 2018 Kế toán Việt Hưng xin được nói qua về mức lương tối thiểu vùng 2018 1. Lương tối thiểu vùng là gì? Mức lương tối thiểu vùng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp (DN) và người lao động thỏa thuận và trả lương. Trong đó, mức lương trả cho người …

Mức lương tối thiểu vùng năm 2015

Bắt đầu từ ngày 01/01/2015 căn cứ theo nghị định 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của chính phủ mức lương tối thiều vùng áp dụng đối với lao động làm việc ở Doanh nghiệp, các cơ quan tổ chức có hợp đồng lao động được thay đổi như sau: Vùng I tăng lên thành: 3.100.000 đồng/tháng Vùng …