Thẻ: lệnh chi tiền

Lệnh chi tiền thực chi

Lệnh chi tiền thực chi nguyên tắc kế toán trong đơn vị Kế toán Hành chính sự nghiệp  Đơn vị hành chính, sự nghiệp được ngân sách cấp bằng Lệnh chi tiền sử dụng TK 012 “Lênh chi tiền thực chi” để phản ánh số tiền được cấp theo Lệnh chi tiền thực chi vào …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959