Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

Th7
18

Chứng từ trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Đơn vị hành chính sự nghiệp là đơn vị sử dụng nguồn vốn do ngân sách nhà nước cấp. Vì vậy, các chứng từ trong đơn vị hành chính sự nghiệp phải đầy đủ và được trình bày, sắp xếp rõ ràng và khoa học thì mới được cơ quan cấp trên phê duyệt. Lamketoan.vn […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Tự học kế toán hành chính sự nghiệp
CHI TIẾT