Kế toán bán hàng đại lý

Th7
24

Hạch toán bán hàng đại lý

1.Các hình thức bán hàng đại lý –  Đại lý hưởng hoa hồng: Là hình thức mà bên đại lý thực hiện việc mua, bán hàng hóa theo giá mua, giá bán do bên giao đại lý ấn định để được hưởng hoa hồng. Mức hoa hồng được tính theo tỷ lệ phần trăm do các […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán bán hàng
CHI TIẾT