Dự toán ngân sách

Th7
28

Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014 của Bộ tài chính

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 199/2013/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2014. Quy định về dự toán ngân sách nhà nước: Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi đối với NSĐP: Tiếp tục thực hiện ổn định tỷ lệ phần trăm […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Tự học kế toán hành chính sự nghiệp
CHI TIẾT