Thẻ: biên bản kiểm kê

Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá

Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa nhằm xác định số lượng, chất lượng và giá trị có ở kho tại thời điểm kiểm kê làm căn cứ xác định trách nhiệm trong việc bảo quản, xử lý thừa, thiếu và ghi sổ kế toán. Kế toán Việt Hưng sẽ …