Tối ưu thuế TNDN: Xử lý lãi vay không được trừ mới nhất

Bạn đã bao giờ rơi vào tình huống “dở khóc dở cười” khi khoản lãi vay tưởng chừng “vô hại” lại bị loại trừ khi tính thuế TNDN? Đây là vấn đề nan giải mà nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp mới thành lập, thường gặp phải.

Nói một cách dễ hiểu, lãi vay không được trừ là khoản lãi vay mà doanh nghiệp đã chi trả cho các khoản vay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng không được phép trừ khi tính toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Điều này đồng nghĩa với việc lợi nhuận tính thuế của doanh nghiệp sẽ tăng lên, kéo theo nghĩa vụ thuế phải nộp cũng nhiều hơn.

29 khoản lãi vay không được trừ khi tính thuế TNDN 

lãi vay không được trừ 3

– Không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ:

VD: Doanh nghiệp C chi trả phụ cấp tàu xe cho nhân viên đi nghỉ phép nhưng không có hóa đơn từ công ty vận tải. Khoản chi này sẽ không được trừ vì thiếu chứng từ hợp lệ.

– Thực hiện không đúng quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp:

VD: Doanh nghiệp D chi trả phụ cấp đi lại vượt quá mức quy định trong quy chế nội bộ của công ty. Phần chi vượt quá quy định sẽ không được trừ khi tính thuế.

lãi vay không được trừ 4

– Chi bằng hiện vật cho người lao động không có hóa đơn, chứng từ:

VD: Doanh nghiệp A cung cấp đồng phục cho nhân viên nhưng không có hóa đơn từ nhà cung cấp. Khoản chi phí này không được trừ vì thiếu chứng từ hợp lệ.

– Chi bằng tiền cho người lao động vượt quá 5 triệu đồng/người:

VD: Doanh nghiệp B chi trả tiền trang phục cho mỗi nhân viên là 7 triệu đồng/năm. Phần vượt quá 5 triệu đồng (2 triệu đồng) sẽ không được trừ vào chi phí khi tính thuế TNDN.

lãi vay không được trừ 5

– Doanh nghiệp chi trả trực tiếp cho đơn vị cung cấp mà không có hóa đơn:

VD: Công ty E thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp điện nước mà không yêu cầu hóa đơn. Khoản chi này sẽ không được trừ vì không có hóa đơn hợp lệ.

– Doanh nghiệp thanh toán tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa điểm kinh doanh không có chứng từ hợp lệ:

VD: Công ty F thanh toán tiền điện nước cho chủ thuê mà không có chứng từ phù hợp với lượng tiêu thụ thực tế và hợp đồng thuê địa điểm. Khoản chi này sẽ không được trừ vào chi phí.

lãi vay không được trừ 5

VD: Doanh nghiệp G lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho vượt quá mức cho phép theo quy định của Bộ Tài chính. Khoản dự phòng này sẽ không được trừ vào chi phí tính thuế.

lãi vay không được trừ 5

VD: Doanh nghiệp H trích trước chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định nhưng đến hết kỳ hạn vẫn chưa thực hiện việc sửa chữa. Khoản chi phí trích trước này sẽ không được trừ khi tính thuế.

lãi vay không được trừ 6

VD: Công ty I ghi nhận lỗ chênh lệch tỷ giá từ việc đánh giá lại khoản tiền gửi ngoại tệ vào cuối năm. Khoản lỗ này sẽ không được trừ vào chi phí tính thuế.

lãi vay không được trừ 7

VD: Công ty J tài trợ cho một trường học nhưng không có hồ sơ chứng minh khoản tài trợ này. Khoản chi phí lãi vay không được trừ sẽ không được trừ vào chi phí.

lãi vay không được trừ 8

VD: Công ty K tài trợ cho một bệnh viện nhưng không có hồ sơ chi tiết về khoản tài trợ. Khoản chi phí lãi vay không được trừ sẽ không được trừ vào chi phí.

lãi vay không được trừ 9

VD: Công ty L tài trợ xây nhà cho người dân nhưng không có danh sách hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Khoản chi này sẽ không được trừ vào chi phí.

lãi vay không được trừ 10

VD: Công ty M ở nước ngoài phân bổ chi phí quản lý kinh doanh cho cơ sở thường trú tại Việt Nam vượt mức chi phí được tính theo công thức quy định. Phần chi phí vượt quá này sẽ không được trừ khi tính thuế.

lãi vay không được trừ 10

VD: Doanh nghiệp N chi trả cho các hoạt động không liên quan trực tiếp đến việc tạo ra doanh thu. Những khoản chi này sẽ không được trừ vào chi phí trừ khi là các khoản chi đặc thù được quy định riêng.

lãi vay không được trừ 12

VD: Công ty O chi ủng hộ một tổ chức xã hội nhưng không thuộc các khoản chi được miễn trừ như tài trợ giáo dục, y tế, hoặc khắc phục thiên tai. Khoản chi phí lãi vay không được trừ không được trừ vào chi phí.

lãi vay không được trừ 13

VD: Công ty P chi phí cho việc phát hành cổ phiếu mới. Khoản chi phí lãi vay không được trừ vào chi phí tính thuế.

lãi vay không được trừ 15

VD: Công ty Q bị phạt vì vi phạm luật giao thông. Khoản tiền phạt này sẽ không được trừ vào chi phí tính thuế.

lãi vay không được trừ 15

VD: Thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ hoặc hoàn thuế sẽ không được trừ vào chi phí tính thuế.

lãi vay không được trừ 16

VD: Công ty R chi trả 1.5 triệu đồng/người/tháng cho quỹ hưu trí tự nguyện. Phần vượt mức 0.5 triệu đồng sẽ không được trừ vào chi phí tính thuế.

lãi vay không được trừ 17

VD: Công ty S chi trả trợ cấp mất việc làm cho nhân viên không theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động. Khoản chi này sẽ không được trừ vào chi phí.

lãi vay không được trừ 18

VD: Công ty T đóng góp một khoản chi phí quản lý cho công ty mẹ ở nước ngoài nhưng không theo quy định. Khoản chi này sẽ không được trừ vào chi phí tính thuế.

lãi vay không được trừ 19

VD: Công ty U đóng góp vào quỹ Hiệp hội vượt quá mức quy định. Phần chi vượt quá này sẽ không được trừ vào chi phí tính thuế.

lãi vay không được trừ 20

VD: Công ty V thuê tài sản cố định và trả tiền trước cho 5 năm, nhưng chỉ phân bổ chi phí cho 3 năm. Phần chi phí vượt quá này sẽ không được trừ vào chi phí tính thuế.

lãi vay không được trừ 21

VD: Công ty W vay vốn từ một cá nhân với lãi suất 200% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố. Phần lãi vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản sẽ không được trừ vào chi phí tính thuế.

lãi vay không được trừ 22

VD: Công ty X chưa góp đủ vốn điều lệ như đăng ký và vẫn chi trả lãi vay. Phần chi trả lãi này sẽ không được trừ vào chi phí tính thuế.

lãi vay không được trừ 23

VD: Công ty Y tài trợ nghiên cứu khoa học nhưng không theo quy định của pháp luật. Khoản chi này sẽ không được trừ vào chi phí.

lãi vay không được trừ 24

VD: Công ty Z chi phí mua thẻ hội viên sân gôn. Khoản chi này sẽ không được trừ vào chi phí tính thuế.

lãi vay không được trừ 25

VD: Công ty A1 chi phí thuê quản lý cho hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng vượt quá 4% doanh thu. Phần chi phí vượt quá này sẽ không được trừ vào chi phí tính thuế.

lãi vay không được trừ 26

VD: Công ty B1 chi đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn đầu tư để hình thành tài sản cố định. Khoản chi này sẽ không được trừ vào chi phí tính thuế.

lãi vay không được trừ 27

VD: Công ty C1 trả số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vượt mức thực tế phát sinh của năm. Phần vượt quá này sẽ không được trừ vào chi phí tính thuế.

lãi vay không được trừ 28

VD: Công ty D1 kinh doanh xổ số nhưng không thực hiện chi phí theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính. Những khoản chi này sẽ không được trừ vào chi phí tính thuế.

lãi vay không được trừ 29

VD: Công ty E1 tài trợ khắc phục hậu quả thiên tai nhưng không có hồ sơ chi tiết về khoản tài trợ. Khoản chi này sẽ không được trừ vào chi phí.

XEM THÊM:

3 lưu ý khi nộp thuế TNDN tạm tính – cách hạch toán chi tiết

Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN bị lỗ mới nhất

Các khoản chi phí không đủ điều kiện để được trừ khi tính TNDN

1. Khoản chi phí không đáp ứng đủ các điều kiện:

lãi vay không được trừ 30

2. Chi phí khấu hao tài sản cố định là chi phí lãi vay không được trừ

lãi vay không được trừ 32

3. Chi nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa phần vượt mức tiêu hao hợp lý:

lãi vay không được trừ 31

4. Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê:

lãi vay không được trừ 33

5. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động:

lãi vay không được trừ 34

6. Chi trang phục, chi thưởng sáng kiến, cải tiến là chi phí lãi vay không được trừ

lãi vay không được trừ 34

7. Chi tiền thuê tài sản của cá nhân không có đầy đủ hồ sơ, chứng từ:

lãi vay không được trừ 35

8. Các khoản chi được trừ nhưng không đúng đối tượng, không đúng mục đích hoặc mức chi vượt quá quy định:

lãi vay không được trừ 36

Vậy làm thế nào để biến “cơn ác mộng” thành “lỗ hổng” giúp doanh nghiệp tối ưu thuế TNDN hiệu quả?

Kế Toán Việt Hưng mách bạn một số giải pháp cho khoản lãi vay không được trừ:

👉Hoàn thiện hồ sơ vay vốn: Đảm bảo đầy đủ hợp đồng vay vốn, các chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn hợp pháp, rõ ràng.

👉Lưu trữ chứng từ chi trả lãi vay: Thực hiện đầy đủ các chứng từ kế toán liên quan đến việc chi trả lãi vay như hóa đơn, chứng từ thanh toán…

👉Lựa chọn nguồn vốn vay phù hợp: Ưu tiên vay vốn từ các tổ chức tín dụng, ngân hàng uy tín, hạn chế vay vốn từ cá nhân, tổ chức không rõ ràng.

👉Sử dụng vốn vay đúng mục đích: Đảm bảo sử dụng vốn vay đúng theo mục đích đã đăng ký trong hợp đồng vay vốn.

👉Thực hiện phân bổ chi phí lãi vay: Phân bổ chi phí lãi vay vào chi phí hợp lý, hợp lệ theo quy định của pháp luật.

👉Tham khảo ý kiến chuyên gia: Liên hệ với các chuyên gia tư vấn thuế, kế toán để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Bên cạnh việc nắm vững quy định và áp dụng các giải pháp tối ưu, việc trang bị kiến thức chuyên sâu về thuế TNDN là vô cùng cần thiết.

Tham gia ngay khóa học “Tối ưu thuế cho doanh nghiệp” tại Trung tâm Kế Toán Việt Hưng để:

Nắm vững kiến thức chuyên sâu về thuế từ A-Z.

Được hướng dẫn chi tiết cách xử lý các khoản chi phí liên quan đến lãi vay.

Được chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ chuyên gia đầu ngành.

Hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc 24/7.

Bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết để hiểu rõ về vấn đề “tối ưu thuế TNDN – xử lý lãi vay không được trừ mới nhất”. Việc áp dụng đúng quy định sẽ giúp doanh nghiệp tránh rủi ro và đảm bảo tuân thủ pháp luật thuế, đồng thời tối ưu hóa chi phí kinh doanh. Hãy áp dụng ngay để đạt hiệu quả kinh doanh cao hơn.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận