[Download] – Phần mềm kế toán SAS INNOVA OPEN 2019

Phần mềm kế toán SAS INNOVA OPEN 2019 là một đề xuất vô cùng tuyệt vời dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tổ chức hay cá nhân làm kế toán thuế cho các DN. Hãy tham khảo bài viết chia sẻ ngay sau đây cùng Kế toán Việt Hưng nhé.

phần mềm kế toán sas
[Download] – Phần mềm kế toán SAS INNOVA OPEN 2019

Tải phần mềm kế toán SAS bản quyền: TẠI ĐÂY

Hướng dẫn sử dụng và cập nhật SAS: TẠI ĐÂY

1. SAS INNOVA OPEN 2019 – Phần mềm kế toán miễn phí bản quyền

  • Miễn phí 100% chi phí bản quyền
  • Không giới hạn số lượng bản ghi, số lượng bản quyền sử dụng, dùng như một phần mềm mất phí thông thường
  • Đầy đủ chức năng để hạch toán kế toán thuế, BCTC theo quy định: Kế toán vốn bằng tiền, Kế toán mua hàng và Nợ phải trả, Kế toán bán hàng và Nợ phải thu, Kế toán Kho, Kế toán TSCĐ-CCDC, Kế toán chi phí và Giá thành, Kế toán thuế, Kế toán tổng hợp, Báo cáo tài chính, Quản trị hệ thống
  • Update thông tư, QĐ mới nhất của BTC
  • Phục vụ cho đầy đủ các loại hình doanh nghiệp: Thương mại, dịch vụ, sản xuất, xây dựng
  • Nhiều tính năng, tiện ích phục vụ người dùng như: Sao chép chứng từ, sắp xếp tự động số chứng từ, tự động định khoản, tự động tạo phiếu thu – chi khi mua bán hàng, tự động tính giá thành theo các phương pháp, giao diện cực dễ sử dụng…
  • Hàng trăm báo cáo quản trị mang tính phân tích, thống kê chi tiết, tổng hợp tại mỗi phân hệ
  • Là dòng sản phẩm miễn phí bản quyền ra đời đầu tiên tại Việt Nam (từ năm 2010). Hiện có hơn 5.000 Doanh nghiệp và hàng ngàn kế toán sử dụng.
  • Trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm, không yêu cầu bắt buộc phải trả bất cứ khoản phí nào để sử dụng, trừ khi khách hàng có nhu cầu bảo trì sản phẩm.

2. Các mô-đun chính của phần mềm kế toán SAS INNOVA

2.1 KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

Quản lý, lưu trữ chứng từ tiền mặt, ngân hàng. Truy xuất ngân quỹ tức thời, báo cáo dòng tiền, quản lý thu –  chi, hạch toán và theo dõi ngoại tệ, tự động hạch toán chênh lệch tỷ giá ngoại tệ, in toàn bộ chứng từ tiền mặt và chứng từ ngân hàng bằng máy, theo dõi thanh toán theo từng hoá đơn, hợp đồng. Tính toán và theo dõi lãi vay; Hạch toán, ghi nhận toàn bộ các thông tin thuế đầu ra, đầu vào.

Kế toán Vốn bằng tiền liên kết với phân hệ mua hàng, bán hàng, kế toán thuế và kế toán tổng hợp.

2.2 PHÂN HỆ KẾ TOÁN MUA HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

Phân hệ này sẽ theo dõi toàn bộ tình hình nhập mua hàng, phân tích hàng nhập mua theo số lượng và giá trị. Đồng thời theo dõi tình hình thanh toán công nợ với nhà cung cấp như theo hoá đơn, hợp đồng, hạn thanh toán; theo dõi hàng hoá nhập khẩu, tính và phân bổ tự động chi phí mua hàng, khai báo thuế đầu vào v.v…

Phân hệ này được liên kết với Phân hệ Vật tư hàng hóa, Kế toán vốn bằng tiền và Kế toán thuế (phần mềm kế toán sas)

2.3 PHÂN HỆ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI THU

Theo dõi, phân tích tình hình bán hàng theo nhiều chỉ tiêu như theo mặt hàng, thị trường, thời gian, hợp đồng, nhân viên bán hàng v.v. Đồng thời theo dõi chi tiết tình trạng công nợ của khách hàng như tuổi nợ, hoá đơn, hợp đồng; Khai báo thuế đầu ra.

Phân hệ này được liên kết với Phân hệ Vật tư hàng hóa, Kế toán vốn bằng tiền và Kế toán thuế (phần mềm kế toán sas)

2.4 KẾ TOÁN KHO, HÀNG HOÁ VẬT TƯ 

Theo dõi tình hình xuất – nhập – tồn hàng hóa, vật tư cả số lượng và giá trị. Tự động áp giá vốn hàng xuất kho; các phương pháp tính giá vốn chi tiết đến từng vật tư, hàng hóa: NTXT, TB tháng, TB di động, Đích danh ; theo dõi hàng hoá theo nhiều đơn vị tính quy đổi như Thùng – Cái, Kg – Mét v.v ; quản lý vỏ vật tư;  cho phép xuất âm kho nhằm mềm dẻo linh hoạt trong công việc, xuất điều chuyển kho thao tác đơn giản.

Phân hệ kế toán kho, hàng hóa vật tư được liên kết với các phân hệ Mua hàng, Bán hàng, Giá thành và Kế toán tổng hợp.

2.5 KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH & CÔNG CỤ DỤNG CỤ 

Theo dõi, quản lý chi tiết thông tin về TSCĐ, CCDC như giá trị, khấu hao, nguồn hình thành, bộ phận sử dụng, theo dõi xuất xứ nguồn gốc tài sản; theo dõi tăng giảm và lý do tăng giảm tài sản cố định; hỗ trợ công tác kiểm kê TSCĐ. Tính toán và phân bổ khấu hao TSCĐ theo nhiều chiều như bộ phận sử dụng, theo nguồn hình thành, đồng thời cho phép điều chỉnh khấu hao theo tình hình sản xuất kinh doanh thực tế; lên các bảng khấu hao và phân bổ khấu hao tài sản theo quy định của BTC (206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 và thông tư số 10/TC/CĐKT ngày 23/03/1997).

Phân hệ Kế toán Tài sản được liên kết với Phân hệ mua hàng, Chi phí giá thành và Kế toán tổng hợp (phần mềm kế toán sas)

2.6 KẾ TOÁN CHI PHÍ & GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 

Theo dõi, tập hợp chi phí đến từng sản phẩm, công trình, kể cả các sản phẩm vụ việc là dịch vụ, phân tích chi phí theo khoản mục, yếu tố. Tính giá thành sản phẩm theo các phương pháp như hệ số, giản đơn, phân bước, đơn hàng, công trình xây dựng, hợp đồng hay định mức.

Tập hợp và phân bổ các chi phí sản xuất như nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí máy thi công công trình, chi phí quản lý, chi phí bán hàng – giao dịch…Tiêu thức phân bổ tự động hoặc theo chủ quan của người quản lý rất đa dạng tuỳ thuộc vào đặc thù của đối tượng được sản xuất và tính giá thành sản phẩm như phân bổ theo hệ số, theo một tiêu thức đã khai báo (chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, doanh số, giá trị hợp đồng…)

Báo cáo chi phí giá thành đầy đủ phục vụ công tác quản trị sản xuất kinh doanh: tập hợp, phân tích bóc tách từng yếu tố chi phí của mỗi sản phẩm, vụ việc ở từng công đoạn hay sản phẩm cuối cùng, so sánh chi phí thực tế và chi phí định mức, kế hoạch…

Phân hệ này tiếp nhận thông tin từ các phân hệ khác như vốn bằng tiền, tổng hợp, kho, tài sản…sau khi xử lý tính toán giá vốn sẽ cập nhật vào các phiếu nhập kho cũng như vào phân hệ kế toán tổng hợp (phần mềm kế toán sas)

2.7 PHÂN HỆ BÁO CÁO THUẾ  

Khai báo thuế đầu vào, đầu ra từ các phân hệ kế toán Mua hàng, Bán hàng và Vốn bằng tiền để lên các báo cáo, bảng kê thuế đầu vào, đầu ra, tờ khai thuế, các khoản phải nộp ngân sách, các sổ theo dõi thuế được hoàn lại, được miễn giảm, báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn v.v.

Cập nhật mẫu biểu mới nhất theo thông tư 28 của BTC, TT 153 về hoá đơn chứng từ…

2.8 PHÂN HỆ KẾ TOÁN TỔNG HỢP  

Phân hệ này được liên kết chặt chẽ với toàn bộ hệ thống các phân hệ kế toán trong SAS INNOVA OPEN 2017, thực hiện tiếp nhận thông tin từ các phần hành trên sau đó thực hiện các bút toán phân bổ, kết chuyển tự động và kết sinh lên các báo cáo tài chính, thuế và sổ sách kế toán.

2.9 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Các báo cáo tài chính kế toán được thiết kế theo các quy định mới nhất của Bộ tài chính. Thường xuyên cập nhật các Thông tư, Quyết định mới nhất của BTC như: Quyết định 48/QĐ-BTC (TT138), Quyết định 15/QĐ-BTC (TT244), Thông tư 128/TT-BTC, Thông tư 23/TT-BTC, Thông tư 105/2003/TT-BTC…

2.10 QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

Quản lý, phân quyền sử dụng cho mỗi người dùng tương ứng với mỗi công việc được giao, phân quyền chi tiết đến từng chức năng, từng thao tác.

Khả năng bảo mật & an toàn dữ liệu cao đặc biệt với hệ thống kế toán nhiều người cùng truy cập, sử dụng và khai thác dữ liệu. Cơ chế sao lưu và khôi phục dữ liệu chính xác và đơn giản (phần mềm kế toán sas)

Khai báo các tham số hệ thống thống nhất, đa dạng, linh hoạt.

Hy vọng bài viết Phần mềm kế toán SAS INNOVA OPEN 2019 sẽ cung cấp thêm kiến thức bổ ích cho các bạn nhà kế.

 

 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959