Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT trên phần mềm HKTT (Mẫu 01-GTGT)

Lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT áp dụng cho doanh nghiệp khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Vậy cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT trên phần mềm HTKK như thế nào. Sau đây Kế toán Việt Hưng hướng dẫn các bạn cách lập như sau.

1. Điều kiện để doanh nghiệp kê khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT

– Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

2. Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT

– Nếu doanh nghiệp kê khai mẫu 01/GTGT theo tháng thì thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT và thời hạn nộp tiền thuế GTGT là ngày 20 của tháng tiếp theo

– Nếu doanh nghiệp kê khai mẫu 01/GTGT theo quý thì thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT và thời hạn nộp tiền thuế GTGT là ngày 30 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo

3. Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT (mẫu 01/GTGT) trên phần mềm HTKK

– Chọn HTKK thuế phiên bản mới nhất (Các bạn có thể tải tại website của Tổng cục Thuế www.gdt.gov.vn)

– Chọn Mã số thuế công ty

– Chọn Đồng ý

lập tờ khai thuế gtgt

– Chọn Thuế Giá Trị Gia Tăng

– Chọn 01/GTGT Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (TT156/2013,TT26/2015)

lập tờ khai thuế gtgt

  • Chọn Tháng hoặc quý

– Chọn Tờ khai lần đầu

– Chọn Đồng ý

lập tờ khai thuế gtgt

Ý nghĩa các chỉ tiêu

Chỉ tiêu [21]: Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ

Chú ý: Nếu không phát sinh tờ khai thuế 01/GTGT Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (TT156/2013,TT26/2015) thì các bạn tích vào đây. Dù không phát sinh gì thì vẫn phải nộp tờ khai thuế GTGT

Chỉ tiêu [22]: Số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang:  số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số thuế đã ghi trên chỉ tiêu  [43] của Tờ khai thuế GTGT kỳ trước.

Số thuế còn phải nộp không được ghi vào chỉ tiêu này. NNT nếu có số thuế nộp thiếu kỳ trước thì phải nộp đủ số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

Chú ý: Tránh sai sót hàng tháng trước khi kê khai phải kiểm tra lại chỉ tiêu này xem phần mềm đã cập nhật đúng chưa. Nếu vì một lý do nào đó mà số liệu không đúng thì bạn phải đánh tay vào chỉ tiêu này

Chỉ tiêu [23]: Giá trị của hàng hóa, dịch vụ mua vào: Là tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ mua vào trong tháng hoặc quý

– Chỉ tiêu [24]: Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào: Là tổng số tiền thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào trong tháng hoặc quý.

Chú ý: Các bạn điền  tất cả tiền thuế GTGT vào đây (cả phần thuế GTGT được khấu trừ và phần thuế GTGT không được khấu trừ)

Chỉ tiêu [25]: Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này: Là tổng số tiền thuế GTGT đủ điều kiện được khấu trừ trong tháng hoặc quý

Chỉ tiêu [26]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT: Là tổng doanh thu bán ra của mặt hàng không chịu thuế GTGT

Chú ý: Mặt hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT: Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC

Chỉ tiêu [27]: Doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT: Phần mềm tự tính

                [27] = [29] + [30] + [32] + [32a]

Chỉ tiêu [28]: Thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT: Phần mềm tự tính

[28] = [31] + [33]

Chỉ tiêu [29]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%: Là tổng doanh thu của mặt hàng bán ra chịu thuế suất 0%

Chú ý: Mặt hàng thuộc đối tượng chịu thuế suất 0%: Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC

Chỉ tiêu [31], [30]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5%:

+ Chỉ tiêu [30]: Là tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5%

+ Chỉ tiêu [31]: Là tổng tiền thuế của hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5%: Nhưng có trường hợp nhiều hóa đơn người bán hàng đã làm tròn số tăng lên hoặc giảm xuống mấy đồng theo quy định về cách viết hóa đơn. Nên có thể nếu cộng số thô thì nó sẽ bị lệch vài đồng so với phần mềm, khi đó ta sẽ đánh số thô vào chỉ tiêu này

Chú ý: Mặt hàng thuộc đối tượng chịu thuế suất 5%: Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC

Chỉ tiêu [32], [33]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%:

+ Chỉ tiêu [32]: Là tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%

+ Chỉ tiêu [33]: Là tổng tiền thuế của hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%

Nhưng có trường hợp nhiều hóa đơn người bán hàng đã làm tròn số tăng lên hoặc giảm xuống mấy đồng theo quy định về cách viết hóa đơn. Nên có thể nếu cộng số thô thì nó sẽ bị lệch vài đồng so với phần mềm, khi đó ta sẽ đánh số thô vào chỉ tiêu này.

Chú ý: Mặt hàng thuộc đối tượng chịu thuế suất 10%: Điều 11 Thông tư 219/2013/TT-BTC

Chỉ tiêu [32a]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra không tính thuế: Là tổng doanh thu bán ra của hàng hóa, dịch vụ thuộc trường hợp không phải tính thuế GTGT

 – Chỉ tiêu [34], [35]: Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra: Phần mềm tự tính

+ Chỉ tiêu [34]: Là tổng doanh thu của mặt hàng bán ra

[34] = [26] + [27]

+ Chỉ tiêu [34]: Là Tổng thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra

[35] = [28]

Chỉ tiêu [36]: Thuế GTGT phát sinh trong kỳ: Phần mềm tự tính

[36] = [35] – [25]

Chỉ tiêu [37]: Điều chỉnh giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước

+ Nếu tại tờ khai điều chỉnh bổ sung của tháng phát hiện ra sai sót mà tại chỉ tiêu [43]

của các tháng trước giảm đi thì điền vào chỉ tiêu [37] của tháng hiện tại phát hiện ra sai sót.

 – Chỉ tiêu [38]: Điều chỉnh tăng thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước

+ Nếu tại tờ khai điều chỉnh bổ sung của tháng phát hiện ra sai sót mà tại chỉ tiêu [43]

của các tháng trước tăng lên thì điền vào chỉ tiêu [38] của tháng hiện tại phát hiện ra sai sót.

Chú ý: Với các trường hợp điều chỉnh tại chỉ tiêu [37], [38] các bạn tham khảo quy định tại

+ Theo khoản 5 điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013

+ Theo Công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Tổng cục thuế

Chỉ tiêu [39]: Thuế GTGT đã nộp ở địa phương khác của hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh

Chỉ tiêu [40a]: Thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ

[40a] = [36] – [22] +[37] – [38] – [39]>=0

Chỉ tiêu [40b]: Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư được bù trừ với thuế GTGT còn phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế

Trong trường hợp doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo PP khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập tờ khai mẫu 02/GTGT. Số liệu ghi vào chỉ tiêu [40b] bằng chỉ tiêu [28a]-thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư

Chỉ tiêu [40]: Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ

[40] = [40a] – [40b]

Chỉ tiêu [41]: Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này:

[41] = [36] – [22] + [37] – [38] –  [39]<0

Chỉ tiêu [42]: Tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn

Chỉ tiêu này sẽ phát sinh trong trường hợp doanh nghiệp đủ điều kiện hoàn thuế và xin hoàn thuế xuất khẩu. Sau khi tính được số thuế cần hoàn thì đánh vào chỉ tiêu này.

Chỉ tiêu [43]: Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau: Phần mềm tự tính

[43] = [41] – [42]

Nếu phát sinh số tiền thuế tại chỉ tiêu này, thì đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sẽ được tiếp tục khấu trừ thuế vào tháng tiếp theo.

Ví dụ:

lập tờ khai thuế gtgt
Lập tờ khai thuế GTGT

Trên đây là những chia sẻ của Kế Toán Việt Hưng hy vọng sẽ giúp ích phần nào đó cho các bạn trong quá trình làm việc kế toán của mình – Mọi thắc mắc cần giải đáp xin liên hệ: 098.868.0223 – 091.292.9959 – 098.292.9939 để được tư vấn miễn phí – chuyên sâu TẤT TẦN TẬT mọi vấn đề.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959