Các doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán độc lập

Các doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán độc lập

Các doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán độc lập

1.  Các doanh nghiệp đơn vị được kiểm toán

Căn cứ vào điều 15 của nghị định 17/2012/NĐ- CP

1.1. Các doanh nghiệp trước khi nộp BCTC yêu cầu phải có báo cáo kiểm toán độc lập bao gồm:

+  Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

+ Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng. Bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;

+ Tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

+  Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

1.2. Các doanh nghiệp, tổ chức khác bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của pháp luật có liên quan.

–  Doanh nghiệp, tổ chức phải được doanh nghiệp kiểm toán. Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

+  Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;

+  Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước. Trừ các dự án trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;

+  Doanh nghiệp, tổ chức mà các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;

+  Doanh nghiệp mà các tổ chức niêm yết, tổ chức phát hành. Và tổ chức kinh doanh chứng khoán nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính. Phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;

Các doanh nghiệp kinh doanh mua bán Bất động sản có sự thay đổi về nguồn vốn kinh doanh. Thì cần phải kiểm toán BCTC năm có sự thay đổi về nguồn vốn kinh doanh đó.

2. Công ty kiểm toán kiểm tra các chỉ tiêu nào trên báo cáo tài chính

– Tiền thuế GTGT được khấu trừ

– Tiền thuế GTGT phải nộp có đúng với kê khai không so với BCTC

– Sự cân đối của tk 242 và theo dõi với báo cáo phân bổ CCDC

– Sự cân đối tk 214 và theo dõi báo cáo trích khấu hao TSCĐ.

– Các chỉ tiêu liên quan đến hàng tồn kho

– Các chỉ tiêu về dòng tiền.

Kết luận:

Công ty kiểm toán độc lập sẽ kiểm tra hầu hết các tài khoản kế toán mà công ty bạn phát sinh như cơ quan thuế xuống quyết toán. Mục đích của việc kiểm toán là để xem doanh nghiệp bạn có sai sót ở đâu không trong quá trình hạch toán trong năm đó và bạn phải sửa lại theo ý kiến bên kiểm toán. Cuối cùng bên kiểm toán ra báo cáo kiểm toán. Bạn lưu nội bộ mục đích phục vụ cho việc quyết toán với cơ quan thuế về sau.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
1 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Ẩn danh
Ẩn danh

em muốn tìm mẫu thư mời kiểm toán