[MỚI] Bộ hồ sơ kiểm toán mẫu có hiệu lực từ ngày 09/08/2020

Hồ sơ kiểm toán – Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định số 01/2020/QĐ-KTNN về quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước có hiệu lực từ ngày 09/08/2020. Kế toán Vệt Hưng tìm hiểu chi tiết về hồ sơ kiểm toán mẫu chuẩn chỉnh áp dụng trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

hồ sơ kiểm toán
[MỚI] Bộ hồ sơ kiểm toán mẫu có hiệu lực từ ngày 09/08/2020

1. Hồ sơ kiểm toán là gì?

Hồ sơ kiểm toán (tiếng Anh: Audit Files) là các tài liệu do kiểm toán viên lập, phân loại, sử dụng, và lưu trữ trong một cuộc kiểm toán. hồ sơ kiểm toán bao gồm mọi thông tin cần thiết liên quan đến cuộc kiểm toán đủ làm cơ sở cho việc hình thành ý kiến của kiểm toán viên và chứng minh rằng cuộc kiểm toán đã được thực hiện theo đúng chuẩn mực kiểm toán Việt Nam ( hoặc các chuẩn mực quốc tế được chấp nhận )

Tài liệu kiểm toán là các ghi chép và lưu trữ trên giấy và các phương tiện khác về các thủ tục kiểm toán đã thực hiện, các bằng chứng kiểm toán liên quan đã thu thập và kết luận của kiểm toán viên

(Theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 230)

2. Nội dung và mục đích của tài liệu, hồ sơ kiểm toán

Tài liệu, hồ sơ kiểm toán đáp ứng được các quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực này và các quy định và hướng dẫn về tài liệu, hồ sơ kiểm toán trong các chuẩn mực kiểm toán khác có liên quan là tài liệu có thể cung cấp:

– Bằng chứng của cơ sở đưa ra kết luận của kiểm toán viên về việc đạt được mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên theo quy định tại đoạn 11 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200;

– Bằng chứng cho thấy cuộc kiểm toán đã được lập kế hoạch và thực hiện phù hợp với quy định của các chuẩn mực kiểm toán, pháp luật và các quy định có liên quan.

Tài liệu, hồ sơ kiểm toán còn phục vụ một số mục đích khác, trong đó có các mục đích dưới đây:

– Trợ giúp cho nhóm kiểm toán trong việc lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán;

– Trợ giúp cho các thành viên chịu trách nhiệm giám sát trong nhóm kiểm toán để chỉ đạo, giám sát công việc kiểm toán và thực hiện soát xét theo quy định tại đoạn 15 – 17 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 220;

– Trợ giúp cho nhóm kiểm toán có thể giải trình về công việc của họ;

– Lưu trữ bằng chứng về các vấn đề quan trọng cho các cuộc kiểm toán trong tương lai;

– Phục vụ công việc soát xét kiểm soát chất lượng và kiểm tra theo quy định tại đoạn 32 – 33, 35 – 38 và 48 Chuẩn mực kiểm soát chất lượng VSQC1;

– Phục vụ các cuộc kiểm tra, thanh tra từ bên ngoài theo yêu cầu của pháp luật và các quy định có liên quan.

=> Kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán phải tuân thủ các quy định của Chuẩn mực này trong quá trình lập và lưu trữ tài liệu, hồ sơ kiểm toán. Đơn vị được kiểm toán (khách hàng) phải có những hiểu biết nhất định về Chuẩn mực này để phối hợp công việc và xử lý các mối quan hệ liên quan đến quá trình lập, sử dụng và lưu trữ tài liệu, hồ sơ kiểm toán.

3. Danh mục hồ sơ kiểm toán mẫu biểu các lĩnh vực kiểm toán nhà nước

Căn cứ theo Quyết định số 01/2020/QĐ-KTNN ban hành ngày 26 tháng  6  năm 2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước:

KÝ HIỆU

(Mẫu biểu số)

TÊN MẪU BIỂU TRANG SỐ
LĨNH VỰC KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
I. NGÂN SÁCH BỘ, NGÀNH
01/KHKT-NSBN Kế hoạch kiểm toán…. (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao kế hoạch kiểm toán năm)

(Áp dụng cho các cuộc kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công tại các Bộ, cơ quan trung ương)

1-28
01/BBKT-NSBN Biên bản kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) tại …(đơn vị được kiểm toán tổng hợp)

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán tổng hợp việc quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công của Bộ, cơ quan trung ương)

29-37
01/BCKT-NSBN Báo cáo kiểm toán… (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) của Bộ (cơ quan trung ương)…

(Áp dụng cho cuộc kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của Bộ, cơ quan trung ương)

38-57
II. NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
01/KHKT-NSĐP Kế hoạch kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao kế hoạch kiểm toán năm)

(Áp dụng cho cuộc kiểm toán ngân sách tại các tỉnh, thành phố)

58-88
01/BBKT-NSĐP Biên bản kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) của quận (huyện, thị xã) …

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán ngân sách tại các quận, huyện, thị xã khi kiểm toán ngân sách địa phương

89-101
02/BBKT-NSĐP Biên bản kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) tại Cục thuế (hoặc Chi cục thuế)

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán tại Cục thuế (hoặc Chi cục thuế) khi kiểm toán ngân sách địa phương)

102-112
03/BBKT-NSĐP Biên bản kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) tại Cục (chi cục) Hải quan …

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán tại Cục hải quan (hoặc Chi cục hải quan) khi kiểm toán ngân sách địa phương)

113-122
04/BBKT-NSĐP Biên bản kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) tại Kho bạc nhà nước …

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán tổng hợp tại Kho bạc tỉnh, thành phố hoặc kho bạc quận, huyện, thị xã) khi kiểm toán ngân sách địa phương)

123-130
05/BBKT-NSĐP Biên bản kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư …

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán tổng hợp tại các Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố khi kiểm toán ngân sách địa phương)

131-136
06/BBKT-NSĐP Biên bản kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) tại Sở Tài chính tỉnh, thành phố (hoặc phòng tài chính quận, huyện, thị xã) …

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán tổng hợp tại Sở Tài chính các tỉnh, thành phố hoặc phòng tài chính quận, huyện, thị xã khi kiểm toán ngân sách địa phương)

137-148
07/BBKT-NSĐP Biên bản kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) của xã phường, thị trấn…

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán ngân sách tại các xã, phường khi kiểm toán ngân sách địa phương)

149-159
01/BCKT-NSĐP Báo cáo kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) của … (ghi tên tỉnh ,thành phố)

(Áp dụng cho cuộc kiểm toán ngân sách địa phương)

160-180
III. CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN, BQLDA TRỰC THUỘC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
01/BBKT-NS Biên bản kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) tại …(tên đơn vị dự toán được kiểm toán)

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công tại các đơn vị dự toán thuộc các bộ, ngành, địa phương)

181-190
02/BBKT-NS Biên bản kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) tại Ban quản lý dự án (hoặc Chủ đầu tư)…

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư của các Ban quản lý dự án (hoặc Chủ đầu tư) thuộc các bộ, ngành, địa phương)

191-202
LĨNH VỰC KIỂM TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
01/KHKT-DAĐT Kế hoạch kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao kế hoạch kiểm toán năm)

(Áp dụng cho các cuộc kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng công trình, gồm cả dự án theo hợp đồng PPP (BOT, BT)

203-225
01/BBKT-DAĐT Biên bản kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) tại….

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư các dự án thành phần, hoặc các gói thầu khi thực hiện kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình, gồm cả dự án theo hợp đồng PPP (BOT, BT…))

226-238
02/BBKT-DADT Biên bản kiểm toán … (ghi tên theo quyết định kiểm toán)… tại….

(Áp dụng cho cho Tổ kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư các dự án thực hiện hình thức hợp đồng PPP (BOT, BT,…) tại cơ quan đại diện quản lý nhà nước có thẩm quyền)

239-243
01/BCKT-DAĐT Báo cáo kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) dự án … (ghi tên dự án)

(Áp dụng cho cuộc kiểm toán hoạt động đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình, gồm cả dự án đầu tư theo hợp đồng PPP (BOT, BT))

244-265
LĨNH VỰC KIỂM TOÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
01/KHKT-CTMT Kế hoạch kiểm toán (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao kế hoạch kiểm toán năm)

(Áp dụng cho cuộc kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia hoặc các Chương trình mục tiêu áp dụng theo cơ chế Chương trình mục tiêu quốc gia)

266-289
01/BBKT-CTMT Biên bản kiểm toán Chương trình… (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) tại …

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán khi kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia hoặc các Chương trình mục tiêu áp dụng theo cơ chế Chương trình mục tiêu quốc gia)

290-301
01/BCKT-CTMT Báo cáo kiểm toán Chương trình … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) của

(Áp dụng cho cuộc kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia hoặc các Chương trình mục tiêu áp dụng theo cơ chế Chương trình mục tiêu quốc gia)

302-319
LĨNH VỰC KIỂM TOÁN DOANH NGHIỆP
01/KHKT-DN Kế hoạch kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao kế hoạch kiểm toán năm)

(Áp dụng cho cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các doanh nghiệp)

320-342
01/BBKT-DN Biên bản kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) của … (ghi tên doanh nghiệp)

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các doanh nghiệp)

343-353
01/BCKT-DN Báo cáo kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) của … (ghi tên doanh nghiệp)

(Áp dụng cho cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các doanh nghiệp)

354-372
02/BCKT-DN Báo cáo kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) của … (ghi tên đơn vị được kiểm toán)

(Áp dụng cho cuộc kiểm toán thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và việc thực hiện quyền, trách nhiệm của người đại diện vốn nhà nước trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các doanh nghiệp nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống)

373-386
03/BCKT-DN Báo cáo kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) của … (ghi tên doanh nghiệp)

(Áp dụng cho cuộc kiểm toán kết quả tư vấn định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi chính thức công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa)

387-401
04/BCKT-DN Báo cáo kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) của … (ghi tên doanh nghiệp)

(Áp dụng cho cuộc kiểm toán quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển thành công ty cổ phần

402-417
LĨNH VỰC KIỂM TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG
01/KHKT-TCNH Kế hoạch kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao kế hoạch kiểm toán năm)

 (Áp dụng cho cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các tổ chức tài chính, ngân hàng)

418-442
01/BBKT-TCNH Biên bản kiểm toán (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) tại …

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các tổ chức tài chính, ngân hàng)

443-454
01/BCKT-TCNH Báo cáo kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) của … (ghi tên đơn vị được kiểm toán)

(Áp dụng cho cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các tổ chức tài chính, ngân hàng)

455-473
02/BCKT-TCNH Báo cáo kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

(Áp dụng cho cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

474-491
LĨNH VỰC KIỂM TOÁN QUỐC PHÒNG, AN NINH TÀI CHÍNH ĐẢNG
01/KHKT-ĐB Kế hoạch kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao kế hoạch kiểm toán năm)

(Áp dụng cho cuộc kiểm toán quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của các đơn vị khối quốc phòng, an ninh và tài chính Đảng)

492-520
01/BBKT-ĐB Biên bản kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) tại…

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của các đơn vị  dự toán thuộc khối quốc phòng, an ninh và tài chính Đảng)

521-531
01/BCKT-ĐB Báo cáo kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) của … (ghi tên đơn vị được kiểm toán)

(Áp dụng cho cuộc kiểm toán quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của các đơn vị thuộc khối quốc phòng, an ninh và tài chính Đảng)

532-552
HỒ SƠ CHUNG
01/KHKS-KTNN Đề cương khảo sát thu thập thông tin để lập Kế hoạch kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao kế hoạch kiểm toán năm) của ….

(Áp dụng cho cuộc kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công tại các đơn vị)

553-556
02/HSKT-KTNN Kế hoạch kiểm toán chi tiết của Tổ kiểm toán 557-581
03/HSKT-KTNN Thông báo kết luận của Lãnh đạo KTNN tại cuộc họp duyệt Kế hoạch kiểm toán 582-583
04/HSKT-KTNN Nhật ký kiểm toán 584-590
05/HSKT-KTNN Nhật ký công tác 591-592
06/HSKT-KTNN Tờ trình về việc kiểm tra, đối chiếu. 593-595
07/HSKT-KTNN Công văn gửi Kế hoạch kiểm tra, đối chiếu số liệu báo cáo của người nộp thuế 596-598
08/HSKT-KTNN Công văn gửi UBND về việc phối hợp trong kiểm tra, đối chiếu số liệu báo cáo của người nộp thuế 599-601
09/HSKT-KTNN Biên bản kiểm tra, đối chiếu số liệu báo cáo của người nộp thuế 602-605
10/HSKT-KTNN Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán. 606-617
11/HSKT-KTNN Văn bản đề nghị đơn vị giải trình số liệu 618-619
12/HSKT-KTNN Biên bản kiểm toán 620-623
13/HSKT-KTNN Biên bản họp Tổ kiểm toán. 624-625
14/HSKT-KTNN Biên bản họp thông qua Biên bản kiểm toán với đơn vị được kiểm toán chi tiết 626-628
15/HSKT-KTNN Biên bản họp Đoàn kiểm toán 629-630
16/HSKT-KTNN Tờ trình xin ý kiến về hoạt động kiểm toán 631-632
17/HSKT-KTNN Biên bản họp xét duyệt Dự thảo báo cáo kiểm toán 633-634
18/HSKT-KTNN Báo cáo bảo lưu ý kiến của thành viên Đoàn kiểm toán 635-636
19/HSKT-KTNN Tờ trình về việc thẩm định, xét duyệt dự thảo Báo cáo kiểm toán của đoàn kiểm toán 637-639
20/HSKT-KTNN Thông báo kết luận của Lãnh đạo KTNN tại cuộc họp duyệt Dự thảo báo cáo kiểm toán 640-641
21/HSKT-KTNN Công văn gửi Dự thảo báo cáo kiểm toán 642-643
22/HSKT-KTNN Biên bản họp thông qua Dự thảo báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán với đơn vị được kiểm toán 644-645
23/HSKT-KTNN Tờ trình về việc phát hành Báo cáo kiểm toán 646-647
24/HSKT-KTNN Công văn gửi phát hành Báo cáo kiểm toán 648-649
25/HSKT-KTNN Thông báo kết quả kiểm toán của Đoàn kiểm toán 650-651
26/HSKT-KTNN Tờ trình về việc xin phát hành Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán chi tiết 652-653
27/HSKT-KTNN Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán chi tiết 654-684
28/HSKT-KTNN Công văn gửi kho bạc nhà nước 685-688
29/HSKT-KTNN Thông báo kết luận, kiến nghị kiểm toán 689-691

TẢI VỀ Tổng hợp danh mục hồ sơ kiểm toán mẫu

Trên đây là Bộ hồ sơ kiểm toán mẫu trong Quyết định số 01/2020/QĐ-KTNN ban hành trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước mong rằng sẽ hữu ích cho các bạn xem – Đăng ký tham gia ngay Khoá học kế toán Online Việt Hưng 1 Kèm 1 Cam kết không hiệu quả hoàn học phí trải nghiệm đăng ký khoá học thử nhé! 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận