Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ nhằm xác định khoản tiền lương, tiền công làm thêm giờ mà người lao động được hưởng sau khi làm việc ngoài giờ theo yêu cầu công việc. 

Kế toán Việt Hưng sẽ giúp bạn lập bảng thanh toán tiền làm thêm giờ như sau:

Xem thêm: Cách tính tiền lương làm ngày nghỉ lễ, tết

thanh toán tiền làm thêm giờ

1. Phương pháp lập và trách nhiệm ghi

Góc bên trái phả ghi rõ tên đơn vị, bộ phận làm việc

Dòng tháng năm ghi rõ tháng và năm mà người lao động làm thêm giờ.

Cột A, B: ghhi số thứ tự, họ và tên của người làm việc thêm giờ

 • Cột 1: Ghi hệ số lương người lao động đang hưởng
 • Cột 2: Ghi hệ số phụ cấp chức vụ người lao động đang hưởng
 • Cột 3: Ghi tổng số hệ số người lao động được hưởng (cột 3 = cột 1 + cột 2)
 • Cột 4: Ghi tiền lương tháng được hưởng tính bằng: Lương tối thiểu x hệ số lương + phụ cấp chức vụ
 • Cột 5: Ghi mức lương ngày được tính bằng Lương tối thiểu  x (hệ số lương + hệ số phụ cấp chức vụ) / 22 ngày
 • Cột 6: Ghi mức lương giờ được tính bằng Cột 5/8 giờ
 • Cột 7, 9, 11: Ghi số giờ làm thêm ngày thường, thứ 7 chủ nhật, ngày lễ, căn cứ vào bảng chấm công làm thêm giờ thực tế của tháng đó để ghi.
Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ được lập thành 1 bản để làm căn cứ thanh toán.
 • Cột 8 = Cột 7 x Cột 6 x Hệ số làm thêm theo quy định hiện hành
 • Cột 10 = Cột 9 x Cột 6 x Hệ số làm thêm theo quy định hiện hành
 • Cột 12 = Cột 11 x Cột 6 x Hệ số làm thêm theo quy định hiện hành
 • Cột 14 = Cột 13 x Cột 6 x Hệ số làm thêm theo quy định hiện hành
 • Cột 15 ghi tổng cộng số tiền: Cột 15 = Cột 8 + Cột 10 + Cột 12 + Cột 14
 • Cột 16, 17: Ghi số giờ công nghỉ bù của những ngày làm thêm

(và số tiền tương ứng của những ngày nghỉ bù phải trừ không được thanh toán tiền.)

 • Cột 17 = Cột 16 x Cột 6 x Hệ số làm thêm theo quy định hiện hành
 • Cột 18: ghi số tiền làm thêm thực thanh toán cho người làm thêm (Cột 18 = Cột 15 – Cột 17)
 • Cột C: Ký nhận: Người làm thêm sau khi nhận tiền phải ký vào cột này
Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ phải kèm theo bảng chấm công làm thêm giờ của tháng đó, có đầy đủ chữ ký của người lập biểu, kế toán trưởng, giám đốc hoặc người được ủy quyền duyệt.

2.  Mẫu bảng thanh toán tiền lương làm thêm giờ

 

Tải về File: Mẫu bảng lương làm thêm giờ

 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho