Bảng kê chi tiền (Mẫu số 09 – TT)

Bảng kê chi tiền là bảng liệt kê các khoản tiền đã chi, làm căn cứ quyết toán các khoản tiền đã chi và ghi sổ kế toán.

Bài viết này kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn bạn lập bảng kê sao cho đúng nhé :

bảng kê chi tiền

1 Phương pháp lập bảng kê chi tiền

Góc bên trái ghi rõ tên đơn vị.

Phần đầu ghi rõ họ tên, bộ phận, địa chỉ của người chi tiền và ghi rõ nội dung chi cho công việc gì.

– Cột A, B, C, D ghi rõ STT, số hiệu, ngày, tháng chứng từ và diễn giải nội dung chi của từng chứng từ.

– Cột 1: Ghi số tiền.

Bảng kê chi tiền phải ghi rõ tổng số tiền bằng chữ và số chứng từ gốc đính kèm.

Bảng kê được lập thành 2 bản:

– 1 bản lưu ở thủ quỹ

– 1 bản lưu ở kế toán quỹ

2 Mẫu bảng kê

BÌNH LUẬN

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho