Vai trò, nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cùng KTVH. Vậy vai trò và nhiệm vụ của kế toán BH là gì? Cùng theo dõi bài viết dưới đây của kế toán Việt Hưng nhé.

kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
Kế toán bán hàng

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 

1. Kế toán bán hàng là gì? 

Kế toán bán hàng là việc ghi chép lại tất cả các công việc liên quan đến bán hàng, hóa đơn bán hàng, ghi sổ chi tiết doanh thu hàng bán, thuế GTGT… Công việc của một kế toán BH khá đơn giản, không phức tạp tuy nhiên nó đòi hỏi những kỹ năng cần thiết về chuyên môn của một nhân viên kế toán (kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh)

2. Vai trò của kế toán bán hàng 

Bán hàng là một hoạt động vũ cũng quan trọng, nó quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Một trong các cách tiếp cận bản hàng được nhiều doanh nghiệp áp dụng là tiện cận bán hàng với tư cách một khâu quan trọng, một bộ phận hữu cơ của quá trình kinh doanh. Theo cách tiến cận này thi: “Bán hàng là một khẩu mang tính chất quyết định trong hoạt động kinh doanh, một bộ phận cầu thành thuộc hệ thống tổ chức quản lý kinh doanh của doanh nghiệp, chuyên thực hiện các hoạt động nghiệp vụ liên quan đến việc thực hiện chức năng chuyện hoá hỉnh thái giả trị của sản phẩm hàng hoá từ hàng sang tiên của tổ chức đó”.

Vai trò của hoạt động bán hàng được thể hiện trên các mặt sau:

  • Bán hàng là nghiệp vụ kinh doanh cơ bản, trực tiến thực hiện chức năng lưu thông hàng hoá phục vụ cho sản xuất và đời sống nhắn dân, là khâu quan trọng nổi liên sản xuất với tiêu dùng, đảm bảo cân đối giữa cung và cầu đối với từng mặt hảng cụ thể gôp phản ồn định giá cả thị trường
  • Trong kinh doanh thương mại các doanh nghiệp luôn phần đầu gia tăng thể lực của mình. Mặt khác, với nên kinh tế ngày cảng phát triển, cạnh tranh trên thị trưởng đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng tăng doanh số bán hàng và dịch vụ cùng với kế hoạch mở rộng thị trưởng đẻ thu hút ngày càng nhiều khách hàng. Điều này chỉ có thể thực hiện được khi doanh nghiệp tổ chức có hiệu quả hoạt động bán hàng
  • Kinh doanh thương mại trong thời buổi ngày này thì có rất nhiều cơ hội nhưng cũng có rất nhiều rủi rò. Vì vậy dù hoạt động như thế nào thì các doanh nghiệp cũng nhải đảm bảo an toàn trong kinh doanh. Để đảm bảo an toàn thì doanh nghiệp phải giữ được mức ổn định trong việc tăng doanh thu qua các năm, do vậy hoạt động thúc đây bán hàng nó quyết định đến việc tăng doanh thu và đảm bảo an toàn trong kinh doanh của các doanh nghiệp

Hoạt động bán hàng được thực hiện theo chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã vạch ra, hàng hoá của doanh nghiệp được khách hàng chấp nhận, uy tín của đơn vị được giữ vững và củng cố trên thị trường. Bán hàng là khâu hoạt động có quan hệ mặt thiết với khách hàng, ảnh hưởng tới niềm tín, uy tín và sự tái tạo nhu cầu của người tiêu dùng. Do vậy, đó cũng là vũ khí cạnh tranh mạnh mẽ của doanh nghiệp với các đối thủ cạnh tranh.

Đối với một doanh nghiệp nói chung và một doanh nghiệp thương mại nói riêng, tổ chức công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng có vai trò quan trọng, từng bước hạn chế được sự thất thoát hàng hoá, phát hiện được những hàng hoá chậm luân chuyển để có biện pháp xử lý thích hợp nhằm thúc đây quá trình tuần hoàn vốn. Các số liệu mà kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng cung cấp cho doanh nghiệp giúp doanh nghiệp nắm bắt được mức độ hoàn chỉnh về kế toán bán hàng và xác định kết qua bán hàng, từ đó tìm những biện pháp thiếu sót mất cân đối giữa khâu mua, khâu dự trữ, và khâu bán để có biện pháp khắc phục kịp thời.

Từ các số liệu trên báo cáo tài chính mà kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng cung cấp, nhà nước nắm được tình hình kinh doanh vả tình hình tài chính của doanh nghiệp. Từ đó thực hiện chức năng quản lý kiểm soát vĩ mô nên kinh tế; đồng thời nhà nước có thể kiểm tra việc chấp hành về kinh tế tài chính và thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước.

Ngoài ra thông qua số liệu mà kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng cung cần, các kế toán bán hàng của doanh nghiệp biết được khả năng mua, dự trữ, bản các mặt hàng của doanh nghiệp để từ đó có quyết định đầu tư, cho vay vẫn hoặc có quan hệ hợp tác với doanh nghiệp khác (kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh)

Với chức năng thu thập xử lý số liệu, cung cấp thông tin, kế toán BH được coi là công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp quản lý tiêu thụ hàng hóa, xác định kết quả kinh doanh.

kế toán bán hàng
Hoạt động kế toán bán hàng

 

Với sự hỗ trợ từ kế toán BH, doanh nghiệp sẽ hạn chế được sự thất thoát hàng hóa, phát hiện được những hàng hóa luân chuyển chậm, có biện pháp xử lý thích hợp, đẩy nhanh quá trình tuần hoàn vốn. Các số liệu mà kế toán BH và xác định kết quả bán hàng cung cấp giúp doanh nghiệp nắm bắt được mức độ hoàn chỉnh về tình hình bán hàng, từ đó tìm những thiếu sót trong quá trình mua, bán, dự trữ hàng hóa để đưa ra những phương án, điều chỉnh nhằm thu được lợi nhuận cao nhất.

3. Nhiệm vụ của KTBH và xác định kết quả bán hàng

Đẻ quản lý một cách tốt nhất đổi với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, không phân biệt doanh nghiệp đó thuộc thành phần nào, loại hình sở hữu hay lĩnh vực hoạt động nào đều phải sử dụng đồng thời hàng loạt các công cụ khác nhau, trong đó kế toán được coi là một công cụ hữu hiệu. Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường, kể toán được sử dụng như một công cụ đắc lực không thể thiểu đối với mỗi doanh nghiệp cũng như đổi với sự quản lý vĩ mỗ của nhà nước (kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh) Chính vì vậy kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng cần thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sau:

(1) Ghi chép đầy đủ kịp thời khối lượng thành phẩm hàng hoá dịch vụ bán ra và tiêu thụ nội bộ, tính toán đúng đắn trị giá vốn của hàng đã bán,chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp và các khoản chi phí khác nhằm xác định kết quả bán hàng.

(2) Kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch bán hàng, kế hoạch lợi nhuận, kỉ luật thanh toán và quản lí chặt chẽ tiền bán hàng, kỉ luật thu nộp ngân sách. Thực hiện tốt các nhiệm vụ trên củ ý nghĩa rất quan trọng đối với việc quản lý chặt chẽ hàng hoá và kết quả bán hàng. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ đó, kế toán cần nắm vững nội dung của việc tổ chức công tác kế toán – đồng thời cần đảm bảo một số yêu cầu sau:

– Xác định thời điểm hàng hoá được coi là tiêu thụ để kịp thời lập báo cáo bán hàng và xác định kết quả bán hàng. Báo cáo thường xuyên, kịp thời tình hình bán hàng và thanh toán với khách hàng nhằm giám sát chặt chẽ hàng hoá bán ra về số lượng và chủng loại.

– Tổ chức hệ thống chứng từ ban đầu và tình hình luân chuyển chứng từ khoa học hợp lý, tránh trùng lặp hay bỏ sót, không quá phức tạp mà vẫn đảm bảo yêu cầu quản lý, năng cao hiệu quả công tác kế toán. Đơn vị lựa chọn hình thức số sách kế toán để phát huy được ưu điểm và phù hợp với đặc điểm kinh doanh của mình.

– Xác định và tập hợp đầy đủ chi phí phát sinh ở các khâu

(3) Cung cấp thông tin chính xác, trung thực và đầy đủ về tình hình bán hàng, xác định kết quả và phân phối kết quả, phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính và quản lý doanh nghiệp…

Sau khi có kết quả bán hàng, kế toán sẽ phân tích, đánh giá kết quả bán hàng của doanh nghiệp nói chung và của từng mặt hàng, từng bộ phận nói riêng; xác định và tính toán cụ thể mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố tới kết quả bán hàng. Từ đó, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao kết quả bán hàng của doanh nghiệp trong kỳ tới 

Như vậy, kế toán bán hàng thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình sẽ đem lại hiệu quả thiết thực cho công tác bán hàng nói riêng và cho hoạt động kinh doanh nói chung của doanh nghiện. Nó giúp cho người sử dụng những thông tin của kế toán nắm được toàn diện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, giúp cho người quản lý trong việc ra quyết định kịp thời cũng như trong việc lập kế hoạch kinh doanh trong tương lai.

Hi vọng bài viết này giúp ích được cho bạn và trau dồi thêm những kiến thức cần thiết nhất. Nếu có câu hỏi hay thắc mắc hãy liên hệ với kế toán Việt Hưng để được tư vấn và hỗ trợ nhé. 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0986.191.228
0912.929.959
0982.929.939