Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi quy định về hóa đơn của bộ tài chính

Thông tư 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017

Thông tư 37/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 12/06/2017. Sửa đổi bổ sung một số điểm trong Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 và Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015. Quy định về hóa đơn cửa Bộ Tài Chính.

Tham khảo:

Thủ tục hủy hóa đơn GTGT theo thông tư 39/2014

Khóa học thực hành kê khai thuế – báo cáo thuế

Cách viết hóa đơn giá trị gia tăng chi tiết mới nhất 2016

Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi quy định về hóa đơn

Những nội dung sửa đổi bổ sung trong thông tư 37. Về các quy định về hóa đơn cụ thể như sau:

1. Rút ngắn thời gian cơ quan thuế phải có ý kiến về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in của doanh nghiệp. Từ 5 ngày xuống còn 2 ngày.

Thông tư 37/2017/TT-BTC. Sửa đổi, bổ sung quy định về hóa đơn. Gạch đầu dòng cuối điểm b khoản 1 Điều 6 Thông tư 39/2014/TT-BTC:

Trong thời hạn 02 ngày làm việc. Kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp. Cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có ý kiến về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in.Trường hợp sau 02 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản. Thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in. Thủ trưởng cơ quan thuế phải chịu trách nhiệm về việc không có ý kiến bằng văn bản trả lời doanh nghiệp

2. Rút ngắn thời gian cơ quan thuế phải có thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in của doanh nghiệp từ 5 ngày xuống còn 2 ngày.

Thông tư 37/2017/TT-BTC. Sửa đổi, bổ sung quy định về hóa đơn. Khổ cuối điểm b khoản 1 Điều 8:

Trong thời hạn 02 ngày làm việc. Kể từ khi nhận được đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Phải có Thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in.Trường hợp sau 02 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản. Thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn đặt in. Thủ trưởng cơ quan thuế phải chịu trách nhiệm về việc không có ý kiến bằng văn bản trả lời doanh nghiệp

3. Thời gian gửi thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu

3.1. Rút ngắn thời gian gửi thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu đến cơ quan thuế từ 5 ngày xuống còn 2 ngày

Thông tư 37/2017/TT-BTC. Sửa đổi, bổ sung quy định về hóa đơn tại khoản 4 Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC:

Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu. Phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất hai (02) ngày. Trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn”

3.2. Rút ngắn thời gian về việc cơ quan thuế có văn bản. Khi nhận được Thông báo phát hành hóa đơn của doanh nghiệp gửi đến. Nhưng chưa đảm bảo nội dung theo đúng quy định từ 3 ngày xuống còn 2 ngày.

Thông tư 37/2017/TT-BTC. Sửa đổi, bổ sung quy định về  hóa đơn tại khoản 4 Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC:

“Trường hợp khi nhận được Thông báo phát hành do tổ chức gửi đến, cơ quan Thuế. Phát hiện thông báo phát hành không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định thì trong thời hạn hai (02) ngày làm việc. Kể từ ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế. Phải có văn bản thông báo cho tổ chức biết. Tổ chức có trách nhiệm điều chỉnh để thông báo phát hành mới.”

3.3. Bổ sung thêm khoản 4 Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC

Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức kinh doanh thanh lý hợp đồng in. Khi đã lập tờ Thông báo phát hành hóa đơn đối với hợp đồng đặt in hóa đơn không quy định thời hạn thanh lý hợp đồng (đối với hóa đơn đặt in) và không bị xử phạt”.

4. Bỏ quy định sau khi kiểm tra tình hình sử dụng hóa đơn, tình hình kê khai nộp thuế của cơ quan thuế trong việc giải quyết bán hóa đơn cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trong ngày.

Thông tư 37/2017/TT-BTC. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 12:

Đối với các lần mua hóa đơn sau, căn cứ đề nghị mua hóa đơn trong đơn đề nghị mua hóa đơn, cơ quan thuế giải quyết bán hóa đơn cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trong ngày, số lượng hóa đơn bán cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh không quá số lượng hóa đơn đã sử dụng của tháng mua trước đó”.

Click để Tải về thông tư 37/2017/TT-BTC

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0986.191.228
0912.929.959
0982.929.939