Vai trò của kế toán

Th7
24

Vai trò của kế toán

1. Khái niệm về kế toán Kế toán là việc thu thập, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị hiện vật và thời gian lao động. 2. Vai trò của kế toán – Vai trò của kế toán là một bộ phận cấu thành […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp
CHI TIẾT