Thẻ: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông

Dưới đây là một trong số quyền và nghĩa vụ của cổ đông trong công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp. I. Quyền của cổ đông phổ thông 1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau đây: a) Tham dự và phát biểu trong các Đại hội cổ đông và thực hiện quyền …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959