Kế toán hàng bán bị trả lại

Th7
24

Cách hạch toán hàng bán bị trả lại

1. Hàng bán bị trả lại – Bên bán +  Là số sản phẩm, hàng hoá doanh nghiệp đã xác định tiêu thụ, nhưng bị khách hàng trả lại do vi phạm các điều kiện đã cam kết trong hợp đồng như : Hàng kém phẩm chất, sai quy cách, chủng loại. Giá trị hàng bán […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán bán hàng
CHI TIẾT