Tag Archives: Kế toán bằng tiền

Kế toán tiền mặt

Kế toán tiền mặt là gì Kế toán tiền mặt: Là công việc theo dõi mọi hoạt động liên quan đến thu, chi tiền mặt tại quỹ. Theo dõi tồn quỹ hàng ngày. Từ đó báo cáo với xếp để có hướng chuẩn bị dòng tiền cho việc hoạt động sản xuất kinh doanh nội bộ. …