Thẻ: Hạch toán tài khoản

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 241 – Xây dựng cơ bản dở dang

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 241 – Xây dựng cơ bản dở dang Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thực hiện các dự án đầu tư XDCB. (Bao gồm chi phí mua sắm mới TSCĐ, xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo, mở rộng hay trang bị lại kỹ thuật …

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 421 – Lợi nhuận chưa phân phối

Tài khoản này dùng để phản ánh kết quả kinh doanh (lợi nhuận, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của doanh nghiệp. Những điều cần chú ý khi hạch toán tài khoản 421 1. Hạch toán tài khoản 421 – Kết quả từ hoạt động kinh …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959