chi phí không có hóa đơn

Th9
01

Xử lý chi phí đầu vào không có hóa đơn đầu vào

Cách xử lý chi phí đầu vào không có hóa đơn đầu vào Làm thế nào để các chi phí đầu vào không có hóa đơn lại được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp?. Điều này đòi hỏi người làm công tác kế toán trong doanh nghiệp phải […]

BởiThị Hằng Cao | Kinh nghiệm làm kế toán thuế
CHI TIẾT