Báo cáo công ty mẹ con

Th7
18

Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính hợp nhất là báo cáo tài chính của một tập đoàn được trình bày như báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Báo cáo này được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo của công ty mẹ và các công ty con. Công ty mẹ: là doanh nghiệp có […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp
CHI TIẾT