Mẫu hợp đồng thuê khoán công việc đúng quy định pháp luật năm 2019

Hợp đồng khoán việc không phải là khái niệm mới mẻ với nhiều người, đặc biệt là người sử dụng lao động và người lao động hiện nay. Cùng kế toán Việt Hưng cập nhật mẫu hợp đồng thuê khoán công việc đúng quy định pháp luật cập nhật mới nhất năm 2019 nhé. 

[MỚI CẬP NHẬTMẫu hợp đồng lao động theo thông tư mới nhất năm 2019

1. Mẫu hợp đồng thuê khoán công việc là gì?

Tương tự như hợp đồng lao động, hợp đồng khoán việc cũng là sự thoả thuận giữa các bên. Tuy nhiên, nội dung thỏa thuận không phải về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, mà là bên nhận khoán có nghĩa vụ hoàn thành một công việc, sau đó bàn giao cho bên khoán và nhận lại tiền thù lao.

Điều này đồng nghĩa với việc, người nhận khoán phải bỏ một phần hoặc toàn bộ vật chất và sức lao động của mình để nhận được tiền công khoán.

Mẫu hợp đồng thuê khoán công việc là gì? 
Mẫu hợp đồng thuê khoán công việc là gì?

2. Các trường hợp ký hợp đồng thuê khoán công việc

– Khoán trọn gói: Bên khoán giao toàn bộ cho bên nhận khoán các chi phí bao gồm chi phí nguyên, vật liệu, chi phí nhân công, chi phí công cụ, dụng cụ lao động có liên quan để hoàn thành công việc.

– Khoán nhân công: Bên nhận khoán phải tự bảo đảm công cụ, dụng cụ lao động để hoàn thành công việc.

>> MẪU HỢP ĐỒNG KHOÁN VIỆC : DOWNLOAD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—-***—–

HỢP ĐỒNG KHOÁN VIIỆC

                                                                         …….., ngày…..tháng……năm……..

(Số:………../HĐKV)

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm …., tại ……………………………………

Chúng tôi gồm:

BÊN A (Bên giao khoán): ……………………………………………………………..

Đại diện: ………………………………… Chức vụ: ………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………………………..…………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………..

Số tài khoản:…………………………. Tại Ngân hàng:……………………..

BÊN B (Bên nhận khoán):……………………………………………………

Ngày tháng năm sinh:………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………

Số CMND:…………………….Nơi cấp:…………………. Ngày cấp:………………

Sau khi thỏa thuận, hai bên đồng ý ký kết và thực hiện Hợp đồng khoán việc với các điều khoản sau đây:

Điều 1. Nội dung công việc(1)
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Điều 2. Nơi làm việc(2)

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Điều 3. Tiến độ thực hiện công việc

Bên B phải thực hiện công việc đã ghi tại Điều 1 trong vòng ….. ngày, tính từ ngày……/…./…… đến ngày …../…../…..

Điều 4. Lương khoán

– Số tiền: ……………..VNĐ.

Bằng chữ:……………………………….

– Thời hạn thanh toán: Sau khi bên B đã hoàn thành công việc ghi tại Điều 1.

– Hình thức thanh toán: Chuyển khoản/tiền mặt.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

– Yêu cầu bên B thực hiện đúng phần công việc đã ghi tại Điều 1, trong thời gian tại Điều 3.

– Thanh toán đầy đủ số tiền lương khoán cho bên B theo Điều 4 khi bên B đã hoàn thành công việc ghi tại Điều 1.

– Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng này và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

– Được cấp phát vật tư, công cụ, dụng cụ để thực hiện công việc (nếu có) (4).

– Được trả lương theo Điều 4 sau khi hoàn thành công việc theo Điều 1 với thời hạn tại Điều 3.

– Thực hiện đúng công việc đã ghi tại Điều 1.

– Hoàn thành công việc đúng thời hạn đã ghi tại Điều 3.

– Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng này và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 7. Điều khoản chung

– Hai bên cam kết thi hành nghiêm chỉnh các điều khoản của hợp đồng này.

– Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được giải quyết trước tiên thông qua thương lượng. Trường hợp không thương lượng được thì tranh chấp sẽ do Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

– Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và tự động thanh lý khi hai bên đã hoàn thành trách nhiệm với nhau.

– Hợp đồng này được lập thành …… bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …… bản./.

BÊN A
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN B
(ký, ghi rõ họ tên)

(1) Công việc mang tính chất thời vụ, không thường xuyên.

(2) Ghi địa chỉ cụ thể của công việc.

(3) Tùy theo hình thức khoán trọn gói hay khoán nhân công và sự thỏa thuận ban đầu.

(4) Phụ thuộc vào hình thức khoán. Nếu khoán nhân công thì bên nhận khoán không được nhận công cụ, dụng cụ để thực hiện công việc.

3. Ví dụ mẫu hợp đồng thuê khoán công việc tại Kế toán Việt Hưng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—-***—–

                                                                                            Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2019

HỢP ĐỒNG KHOÁN VIỆC

(Số: 03/2019/HĐKV)

Hôm nay, ngày 01 tháng 06 năm 2019, tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Việt Hưng

Chúng tôi gồm:

BÊN A (Bên giao khoán):Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Việt Hưng

Đại diện: Nguyễn Mạnh Cường

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: Số 2, ngách 1 ngõ 255 đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy

Điện thoại: 024.66.80.80.88

Mã số thuế: 0106145319

BÊN B (Bên nhận khoán: Ông Lương Văn Hải

Ngày tháng năm sinh: 26/07/1971

Địa chỉ: CT6B, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Số CMND: 1568796883        Nơi cấp: CA Hà Nội         Ngày cấp: 06/07/2011

Sau khi thỏa thuận, hai bên đồng ý ký kết và thực hiện Hợp đồng khoán việc với các điều khoản sau đây:

Điều 1. Nội dung công việc(1)

  • Bên B thực hiện lắp điều hòa cho văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Việt Hưng
  • Số lượng: 30 bộ

Điều 2. Nơi làm việc(2)

  • Tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Việt Hưng
  • Địa chỉ: Số 2 ngách 84/2 đường Trần Quang Diệu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điều 3. Tiến độ thực hiện công việc

Bên B phải thực hiện công việc đã ghi tại Điều 1 trong vòng 05 ngày, tính từ ngày 15/06/2019 đến ngày 19/06/2019

Điều 4. Lương khoán

– Số tiền: 5.000.000 VNĐ.

Bằng chữ: Năm triệu đồng

– Thời hạn thanh toán: Sau khi bên B đã hoàn thành công việc ghi tại Điều 1.

– Hình thức thanh toán: Chuyển khoản/tiền mặt.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

– Yêu cầu bên B thực hiện đúng phần công việc đã ghi tại Điều 1, trong thời gian tại Điều 3.

– Thanh toán đầy đủ số tiền lương khoán cho bên B theo Điều 4 khi bên B đã hoàn thành công việc ghi tại Điều 1.

– Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng này và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

– Được cấp phát vật tư, công cụ, dụng cụ để thực hiện công việc (4).

– Được trả lương theo Điều 4 sau khi hoàn thành công việc theo Điều 1 với thời hạn tại Điều 3.

– Thực hiện đúng công việc đã ghi tại Điều 1.

– Hoàn thành công việc đúng thời hạn đã ghi tại Điều 3.

– Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng này và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 7. Điều khoản chung

– Hai bên cam kết thi hành nghiêm chỉnh các điều khoản của hợp đồng này.

– Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được giải quyết trước tiên thông qua thương lượng. Trường hợp không thương lượng được thì tranh chấp sẽ do Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

– Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và tự động thanh lý khi hai bên đã hoàn thành trách nhiệm với nhau.

– Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

BÊN A
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN B
(ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là mẫu hợp đồng thuê khoán công việc đúng quy định pháp luật năm 2019. Nếu các bạn có câu hỏi hay thắc mắc hãy liên hệ với kế toán Việt Hưng để được tư vấn và hỗ trợ nhé.

>> Mẫu hợp đồng lao động thời vụ ngắn hạn
>> Mẫu hợp đồng thuê nhà kinh doanh

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959