Lệ phí môn bài đối với kho chứa hàng hoá của doanh nghiệp

LỆ PHÍ MÔN BÀI ĐỐI VỚI KHO CHỨA HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP

Để bán hàng hóa được thuận lợi, nhiều doanh nghiệp có thành lập các kho chứa hàng hóa ở nhiều nơi khác nhau để việc bán hàng được nhanh và hiệu quả hơn. Vậy kho chứa hàng hóa là gì? Có phải nộp lệ phí môn bài không? Sau đây Lamketoan cùng các bạn tìm hiểu rõ hơn vấn đề này.

Cơ sở pháp lý:

+ Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 và có hiệu lực từ 01/01/2017: Quy định về lệ phí môn bài

+ Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 và có hiệu lực từ 01/01/2017: Hướng dẫn về lệ phí môn bài

le-phi-mon-bai-doi-voi-kho-chua-hang-hoa-cua-doanh-nghiep 5
Thuế môn bài

 

XEM THÊM

Cách hạch toán lệ phí môn bài theo TT200 và TT133 – Kế toán Việt Hưng

Quy định về các bậc thuế môn bài mới nhất

Hướng dẫn nộp bổ sung thuế môn bài

  1. Lệ phí môn bài là gì?

Lệ phí môn bài là một sắc thuế trực thu và được thu hằng năm, căn cứ vào số vốn đăng ký kinh doanh trên Giấy phép đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

  1. Kho chứa hàng hóa là gì?

Kho chứa hàng hóa của doanh nghiệp được hiểu như là một đơn vị phụ thuộc.

Kho chứa hàng có chức năng lưu giữ hàng hóa của doanh nghiệp và có thể kinh doanh khi cần thiết.

  1. Kho chứa hàng hóa của doanh nghiệp có phải nộp lệ phí môn bài không?

3.1. Căn cứ pháp lý

3.1.1 Theo điều 2 nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định đối tượng nộp lệ phí môn bài gồm

+ Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

+ Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.

+ Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

+ Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

+ Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.

+ Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có).

+ Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

3.1.2. Theo điều 45 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

+ Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền.

+ Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

+ Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể

3.1.3. Công văn số 38888/CCT-KKKTT&TH ngày 18/12/2017

le-phi-mon-bai-doi-voi-kho-chua-hang-hoa-cua-doanh-nghiep 1

3.2. Kết luận: Căn cứ các quy định trên thì

– Nếu kho chứa hàng chỉ dùng để chứa hàng hóa, không có hoạt động kinh doanh, giao dịch mua bán hàng hóa không phát sinh doanh thu tại kho hàng thì không phải nộp lệ phí môn bài đối với kho hàng

– Nếu kho chứa hàng hóa dùng để chứa hàng, có hoạt động kinh doanh, giao dịch mua bán hàng hóa thì phải nộp lệ phí môn bài đối với kho hàng

  1. Thủ tục đăng ký kho hàng để hoạt động kinh doanh

Về thủ tục đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh, căn cứ theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 33, Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ưng nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:

+ Mã số doanh nghiệp;

+ Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh được đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ưng nơi chi nhánh đặt trụ sở)

+ Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh

+ Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh

+ Họ, tên nơi cư trú, số chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 nghị định này của người đứng đầu địa điểm kinh doanh

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh

Khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để yêu cầu mã số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

  1. Thủ tục nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài cho Kho hàng hóa của doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh

– Lập tờ khai thuế lệ phí môn bài: Các bạn vào Hỗ trợ kê khai thuế chọn Phí- lệ phí/Chọn Tờ khai lệ phí môn bài – 01/MBAI (NĐ 139/2016) (đối với kho hàng có địa chỉ cùng tỉnh với trụ sở chính) hoặc đăng nhập một mã số thuế mới đối với kho hàng có địa chỉ khác tỉnh với trụ sở chính hoạt động độc lập.

– Trong trường hợp kho hàng cùng tỉnh, TP nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì Công ty chịu trách nhiệm kê khai và nộp Thuế môn bài cho kho hàng tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp Công ty.

(Căn cứ pháp lý: Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài; điểm b, khoản 1, Điều 1 Thông tư 156/2013/TT-BTC ).

Nếu kho hàng ở khác tỉnh với trụ sở chính thì các bạn nộp tờ khai lệ phí môn bài và nộp tiền cho kho hàng tại cơ quan thuế quản lý kho hàng.

– Nộp tiền vào ngân sách nhà nước

– Mức tiền lệ phí môn bài đối với kho hàng của doanh nghiệp là: 1.000.000 đồng/năm (Nếu thành lập 6 tháng đầu năm), 500.000 đồng (nếu thành lập 6 tháng cuối năm)

– Tiểu mục nộp tiền là: 2864

VÍ DỤ

Công ty TNHH Cơ Khí Thương Bệnh Binh Phú Xuân, có kho hàng được thành lập vào 01/03/2019, có địa chỉ cùng với trụ sở chính nhưng được đặt tại Số 3, Cầu Rẽ, Tân Phong, Thái Bình.

Cách lập tờ khai lệ phí môn bài như sau:

(1)Vào HTKK phiên bản mới nhất
(2) Chọn mã số thuế của Công ty TNHH Cơ Khí TBB Phú Xuân
(3) Chọn Phí-Lệ Phí
(4) Chọn Tờ khai lệ phí môn bài – 01/MBAI(NĐ 139/2016)
(5) Chọn Năm
(6) Chọn Tờ khai lần đầu
(7) Chọn Đồng ý

le-phi-mon-bai-doi-voi-kho-chua-hang-hoa-cua-doanh-nghiep 4

le-phi-mon-bai-doi-voi-kho-chua-hang-hoa-cua-doanh-nghiep 3

le-phi-mon-bai-doi-voi-kho-chua-hang-hoa-cua-doanh-nghiep 2

Trên đây là những chia sẻ của Kế Toán Việt Hưng hy vọng sẽ giúp ích phần nào đó cho các bạn trong quá trình làm việc kế toán của mình – Mọi thắc mắc cần giải đáp xin liên hệ: 098.868.0223 – 091.292.9959 – 098.292.9939 để được tư vấn miễn phí – chuyên sâu TẤT TẦN TẬT mọi vấn đề.

 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0973.241.678
0912.929.959
0982.929.939