Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

Khái niệm

Lưu chuyển tiền tệ là một trong những báo cáo mà kế toán cần phải hiểu rõ để lập cùng với bộ báo cáo tài chính. Có hai phương pháp lập khác nhau là: trực tiếp và gián tiếp. Để lập được báo cáo này cần phải có một quy trình làm kế toán theo đúng chuẩn mực.

cach-lap-bao-cao-luu-chuyen-tien-te-theo-phuong-phap-truc-tiep

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phản ánh dòng tiền vào, dòng tiền ra của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm tài chính.  Lamketoan.vn chia sẻ phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp.

 1. Căn cứ để lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

–  Căn cứ vào bảng cân đối số phát sinh để làm căn cứ đối chiếu.

2. Nguyên tắc ghi nhận

–  Số năm trước là lấy số liệu trên dòng tiền lưu chuyển của năm N -1 căn cứ trên  báo cáo tài chính năm N -1: Năm trước

–  Số năm năm nay là lấy số liệu trên dòng tiền lưu chuyển của năm N căn cứ báo cáo tài chính năm N: Năm nay.

–  Nếu thu tiền từ  hoạt động sản xuất kinh doanh được ghi số dương trên phần mềm HTKK.

–  Nếu chi  tiền từ  hoạt động sản xuất kinh doanh được ghi số âm trên phần mềm HTKK. Tức đánh dấu trừ trên bàn phím trước đánh số.

3. Cách lập các chỉ tiêu trên HTKK.

Mỗi một chỉ tiêu phản ánh các tài khoản đối ứng của việc thu tiền và chi tiền trong năm tài chính cũ, lấy các đối ứng cộng lại rồi đánh lên HTKK khi làm lưu chuyển tiền tệ cụ thể:

STT

Chỉ tiêu

Mã

Hạch toán

Ghi dương/âm

TK nợ

TK có

 

 1

  Thu tiền từ  bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác  

01

111,112511,131,515

Ghi dương

 2

     Tiền chi trả cho nhà cung cấp hàng hoá, dịch vụ     

02

152, 153, 154, 156, 331, 627, 641, 642 111, 112

 Ghi âm

3

Tiền chi trả cho người lao động03334111, 112

Ghi âm

 4

 Tiền chi trả lãi vay 04635, 335111, 112 

 Ghi âm

5

Tiền chi nộp thuế  thu nhập DN053334111, 112

Ghi âm

 

 6

   Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06111112 71133311, 138, 144, 133, 344

 Ghi dương

  7

      Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh

 07

13311, 142, 242, 3331, 3333, 3335, 642, 144, 344, 431, 811, 338, 3338111, 112

 Ghi âm

8

 Tiền chi mua sắm TSCĐ 21211, 212, 213, 241111,112 

 Ghi âm

 9

  Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được  33111, 112311, 341 

 Ghi dương

 10

 Tiền chi trả nợ gốc vay 34311, 341111, 112

 Ghi âm

11

Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm60  

Lấy dư nợ 111, 112 cộng lại đầu năm

12

Tiền và tương đương tiền cuối năm70  

Số tiền phải đúng bằng dư nợ 111, dư nợ 112 cộng lại

Xem bài  Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

Kế toán Việt Hưng chúc bạn làm tốt báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

avatar
1 Chuỗi bình luận
0 Chủ đề trả lời
0 Người theo dõi
 
Bình luận phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận nóng nhất
  Theo dõi  
Thông báo cho
Đoàn Thị Ngọc Thúy
Khách
Đoàn Thị Ngọc Thúy

lập BC LCTT thì mìn dựa vào số liệu nào trên bảng cân đối tài khoản?

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959
0982.929.939