Đánh giá khái quát hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Dạng bài tập 4: Đánh giá khái quát hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Kế toán Việt Hưng xin chia sẻ với các bạn cách Đánh giá khái quát hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Tham khảo: Phân tích tình hình đảm bảo vốn theo quan điểm ổn định nguồn tài trợ

Đánh giá khái quát hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Đánh giá khái quát hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

BƯỚC 1: Lập bảng

Ta có Bảng đánh giá khái quát hiệu quả hoạt động sản xuất của Công ty

Chỉ tiêu Công thức tính Đầu năm Cuối năm Cuối năm so với đầu năm
Chênh lệch Tỷ lệ (%)
(1)-lần (2)-lần (3)=(2)-(1) (4)=(3)/(1)
1.ROA Lợi nhuận sau thuế

Tài sản bình quân

2.ROE Lợi nhuận sau thuế

VCSH bình quân

3.ROS Lợi nhuận sau thuế

Doanh thu thuần

Trong đó:

Tài sản bình quân năm (n-1) = TS đầu năm (n-1) + TS cuối năm (n-1)

2

 

Tài sản bình quân năm (n) = TS đầu năm (n) + TS cuối năm (n)

2

 

VCSH bình quân năm (n-1) = VCSH  đầu năm (n-1) + VCSH cuối năm (n-1)

2

 

VCSH bình quân năm (n) = VCSH  đầu năm (n) + VCSH cuối năm (n)

2

BƯỚC 2: Đánh giá các chỉ tiêu: ROA, ROE, ROS

*) Chỉ tiêu ROA

– Đầu năm, 1đ tài sản đem lại…..đ LNST

– Cuối năm, 1đ tài sản đem lại…..đ LNST

→Cuối năm so với đầu năm, chỉ số ROA tăng (giảm)….(lần), tương ứng  mức tăng (giảm)…..%

→ Chứng tỏ khả năng sinh lời trên tài sản bình quân cuối năm so với đầu năm tăng (giảm)

*) Chỉ tiêu ROE

– Đầu năm, 1đ VCSH đem lại…..đ LNST

– Cuối năm, 1đ VCSH đem lại…..đ LNST

→Cuối năm so với đầu năm, chỉ số ROE tăng (giảm)….(lần), tương ứng  mức tăng (giảm)…..%

→ Chứng tỏ khả năng sinh lời trên VCSH bình quân cuối năm so với đầu năm tăng (giảm)

*) Chỉ tiêu ROS

– Đầu năm, 1đ Doanh thu thuần đem lại…..đ LNST

– Cuối năm, 1đ Doanh thu thuần đem lại…..đ LNST

→Cuối năm so với đầu năm, chỉ số ROS tăng (giảm)….(lần), tương ứng  mức tăng (giảm)…..%

→ Chứng tỏ khả năng sinh lời trên Doanh thu thuần cuối năm so với đầu năm tăng (giảm)

0 0 Bình chọn
Bình chọn
0988.680.223
0973.241.678
0912.929.959
0982.929.939