Có bị phạt khi không đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ?

Đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ

Căn cứ vào phụ lục 1 của thông tư 45/2013/TT-BTC  hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ để làm cơ sở tính thời gian khấu hao tối thiểu, thời gian khấu hao tối đa của 1 TSCĐ theo từng loại cụ thể .

Căn cứ vào tình hình thực tế để doanh nghiệp quyết định phương pháp tính khấu hao, thời gian tính khấu hao. DN lập bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao gửi tới cho cơ quan thuế trước khi tiến hành khấu hao TSCĐ tính vào chi phí của doanh nghiệp.

Đăng ký trích khấu hao tài sản cố định

Dưới đây Lamketoan.vn xin chia sẻ mẫu:

Đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

Hà Nội, ngày 02  tháng  01 năm 2016

 ĐĂNG KÝ 

PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN CẦU GIẤY

Tên đơn vị: Công Ty TNHH Đầu Tư Và Công Nghệ Việt Hưng

Địa chỉ: ……

Mã số thuế: …..

Thực hiện theo quy định tại Điều 13, Khoản 3, Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài Chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Nay Công Ty CP Đầu Tư Và PT Công Nghệ Việt Hưng đăng ký phương pháp trích khấu hao tscđ với Chi Cục thuế quận Cầu Giấy theo Phương pháp khấu hao đường thẳng.

Cụ thể nội dung TSCĐ chi tiết dưới đây:

STTTÊN TSCĐLOẠI TSCĐNGUYÊN GIÁTHỜI GIAN KHTHỜI GIAN BẮT ĐẦU SỬ DỤNG
1Ô tô innovaPhương tiện vận tải800.000.00084 ThángTháng 02/2016

Hà Nội, ngày 02  tháng 01 năm 2016.

 NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Xem thêm: Cách lập bảng trích khấu hao tài sản cố định

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho