Danh mục: Bài tập kế toán tài chính

Bài tập kế toán tài chính

Bài tập kế toán tài chính: Là các dạng bài tập đi sâu hạch toán, phân tích các vấn đề liên quan đến việc phân tích:

– Nghiệp vụ tài sản trong doanh nghiệp: mua sắm, đầu tư tài sản, thanh lý nhượng bán và cho thuê tài sản tại doanh nghiệp.

– Các khoản nợ: Khả năng thanh toán, thu hồi nợ của doanh nghiệp

– Nguồn vốn: Việc sử dụng hiệu quả các nguồn vốn góp

– Mối quan hệ giữa doanh thu, chi phí trong doanh nghiệp

Các dạng bài tập này đều có lời giải chi tiết và được cập nhật liên tục.

Bài tập kế toán tài chính 1 – kế toán tiền lương – có lời giải chi tiết

https://lamketoan.vn/

Bài tập kế toán tài chính 1 – kế toán tiền lương Kế toán Việt Hưng xin chia sẻ với các bạn về dạng bài tập kế toán tài chính 1 – kế toán tiền lương Lao động đóng 1 vai trò quan trọng trong doanh nghiệp. Họ là những người trực tiếp hoặc gián …

Bài tập kế toán tài chính 1 – tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ

Bài tập kế toán tài chính 1 – tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ – có lời giải chi tiết Kế toán việt hưng xin chia sẻ với các bạn dạng bài tập mới đó là Bài tập kế toán tài chính 1 – tính giá thành sản phẩm theo phương …

Bài tập kế toán tài chính 1: Bài số 2 – có lời giải

Bài tập kế toán tài chính 1 – Kế toán TSCĐ và bất động sản đầu tư Bài tập kế toán tài chính 1 – bài 2 Có tài liệu về TSCĐ tại một Công ty trong tháng 6/N (1.000 đồng): 1. Ngày 7, nhận vốn góp liên doanh dài hạn của công ty V …

Bài tập kế toán tài chính 1: Bài số 1- kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ – có lời giải

Bài tập kế toán tài chính 1 – Kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ Bao gồm các nghiệp vụ mua và xuất kho trong kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ Đề bài kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ Kho có tài liệu trong tháng 10/N như sau (1000 đ). …