Bài tập kế toán tài chính 1 – bài 2 – kế toán xây dựng tài sản cố định

Bài tập kế toán tài chính 1 – bài 2 – kế toán xây dựng tài sản cố định –

Kế toán xây dựng tài sản cố định: Là kế toán theo dõi những chi phí bỏ ra để xây dựng tài sản cho doanh nghiệp như: nhà xưởng, cửa hàng, kho bãi…

Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ với các bạn: Bài tập kế toán tài chính 1 – bài 2 – kế toán xây dựng tài sản cố định để giúp các bạn đang gặp khúc mắc trong quá trình tự xây dựng tài sản

Tham khảo:

Bài tập kế toán tài chính 1 – bài 3 – Hạch toán thanh lý tài sản cố định

Bài tập kế toán tài chính 1 – kế toán tài sản cố định – bài 1

Bài tập kế toán tài chính 1: Bài số 1- kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ – có lời giải

Đề bài

Tại công ty SX-TM Thành Công nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong tháng 07 có tài liệu sau:

Số dư đầu tháng:

TK 2412: 256.000.000đ (xây dựng nhà kho A)

Nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng:

1. Ngày 16/07 xuất kho vật liệu 50.000.000đ và công cụ dụng cụ 5.000.000đ đưa vào xây dựng nhà kho A.

2. Ngày 18/07 chi tiền mặt để xây dựng nhà kho A: 10.000.000đ.

3. Ngày 22/07 cuối tháng quá trình xây dựng nhà kho A hoàn thành, chi phí xây dựng phải trả cho công ty K là 66.000.000đ (trong đó thuế GTGT 6.000.000đ), TSCĐ được bàn giao đưa vào sử dụng, giá quyết toán được duyệt bằng 95% chi phí thực tế, 5% vượt mức không tính vào nguyên giá (do doanh nghiệp chịu tính vào giá vốn hàng bán trong kỳ). Tài sản này được hình thành từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

4. Ngày 26/07 chyển khoản thanh toán tiền mua phần mềm máy tính về quản trị sản xuất là 80.000.000đ.

Yêu cầu:

Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nói trên.

Bài giải

1. Ngày 16/07

Nợ TK 2412:  55.000.000

Có TK 152:     50.000.000

Có TK 153:       5.000.000

2. Ngày 18/07

Nợ TK 2412:   10.000.000

Có TK 111:      10.000.000

3. Ngày 22/07

Nợ TK 2412:   60.000.000

Nợ TK 133:       6.000.000

Có TK 331:     66.000.000

Nợ TK 211:   361.950.000   = 381.000.000 x 95%

Nợ TK 632:     19.050.000   = 381.000.000 x 5%

Có TK 2412: 381.000.000   = 256.000.000 + 55.000.000 + 10.000.000 + 60.000.000

Nợ TK 441:   361.950.000

Có TK 411:    361.950.000

4. Ngày 26/07

Nợ TK 2135:   80.000.000

Có TK 112:      80.000.000

Xem thêm:

Khóa học thực hành kế toán dành cho sinh viên

 Bài tập kế toán tài chính 1 – kế toán tài sản cố định – bài 1

Các nghiệp vụ tài sản cố định hữu hình và vô hình

Chi phí khấu hao TSCĐ không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN

Cách hạch toán trích khấu hao tài sản cố định