Bài tập kế toán tài chính 1 – tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ

Bài tập kế toán tài chính 1 – tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ – có lời giải chi tiết

Kế toán việt hưng xin chia sẻ với các bạn dạng bài tập mới đó là Bài tập kế toán tài chính 1 – tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ

Tham khảo:

Bài tập kế toán quản trị – có lời giải: Bài số 1

Các khóa học thực hành kế toán tại Kế toán Việt Hưng

Đề bài

Một doanh nghiệp sản xuất ống nước, sản xuất 2 loại ống nước có quy cạc sản phẩm A1, A2.

ĐVT: 1000 VNĐ

1. Chi phí định mức cho 1 đơn vị sản phẩm 2 loại như sau:

Khoản mục chi phi

A1 A2
Chi phí NVL trực tiếp 40 50
Chi phí NCTT 30 40
Chi phí sản xuất chung 20 30
Cộng 90 120

2. Chi phí sản xuất trong tháng đã tập hợp được cho cả nhóm sản phẩm gồm:

Chi phí NVL trực tiếp:                  135.000

Chi phí nhân công trực tiếp:          84.000

Chi phí sản xuất chung:                 80.000

Cộng:                                           299.000.

  • Sản phẩm dở dang đầu tháng và cuối tháng còn ít và ổn định nên không tính
  • Trong tháng đã sản xuất được 1000 sản phẩm A1, và 1000 sản phẩm A2

Yêu cầu:

Tính giá thành và giá thành đơn vị cho từng quy cách sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ.

Bài giải:

1. Tính tổng giá thành định mức theo sản lượng thực tế để làm tiêu chuẩn phân bổ:

Khoản mục chi phí

A1 A2 Cộng
Chi phí NVLTT 40.000 50.000 90.000
Chi phí NCTT 30.000 40.000 70.000
Chi phí SXC 20.000 30.000 50.000
Cộng 90.000 120.000 210.000

2. Tính tỷ lệ phân bổ giá thành từng khoản mục:

Khoản mục chi phí

Z thực tế của cả nhóm SP Z định mức của sản lượng thực tế Tỷ lệ tính giá thành
Chi phí NVLTT 135.000 90.000 150%
Chi phí NCTT 84.000 70.000 120%
Chi phí SXC 80.000 50.000 160%
Cộng 299.000 210.000

3. Bảng tính giá thành sản xuất sản phẩm A1

Khoản mục chi phí

Giá thành định mức tính theo sản lượng thực tế Tỷ lệ tính giá thành Tổng giá thành thực tế Giá thành đơn vị
Chi phí  NVLTT 40.000 150% 60.000 60
Chi phí NCTT 30.000 120% 36.000 36
Chi phí SXC 20.000 160% 32.000 32
Cộng 90.000 128.000 128

4. Bảng tính giá thành sản xuất sản phẩm A2

Khoản mục chi phí

Giá thành định mức tính theo sản lượng thực tế Tỷ lệ tính giá thành Tổng giá thành thực tế Giá thành đơn vị
Chi phí  NVLTT 50.000 150% 75.000 75
Chi phí NCTT 40.000 120% 48.000 48
Chi phí SXC 30.000 160% 48.000 48
Cộng 120.000 171.000 171

Tham khảo:

Khóa học thực hành kế toán dành cho sinh viên

Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp giản đơn

Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệ số

Mẫu định mức nguyên vật liệu cho công ty sản xuất

Bài tập kế toán quản trị – Bài 1

0 0 Bình chọn
Bình chọn
0988.680.223
0973.241.678
0912.929.959
0982.929.939