Bài tập kế toán tài chính 1 – Bài 1 – kế toán tiền và các khoản phải thu

Bài tập kế toán tài chính 1 – kế toán tiền và các khoản phải thu

Kế toán tiền và các khoản phải thu là dạng bài tập đầu tiên các bạn được tiếp xúc khi học kế toán tài chính 1. Tại đây Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ với các bạn bài viết: Bài tập kế toán tài chính 1 – Bài 1 – kế toán tiền và các khoản phải thu

Bài 1:

Một một doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hàng tồn kho, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong kỳ có tình hình như sau:

1. Bán hàng thu tiền mặt 22.000.000đ, trong đó thuế GTGT 2.000.000đ. Giá vốn hàng bán: 15.000.000đ

2. Đem tiền mặt gửi vào NH 30.000.000đ, chưa nhận được giấy báo Có.

3. Thu tiền mặt do bán TSCĐ hữu hình 63.000.000đ, trong đó thuế GTGT 3.000.000đ. Chi phí vận chuyển để bán TSCĐ trả bằng tiền mặt 220.000đ, trong đó thuế GTGT 20.000đ.

4. Chi tiền mặt vận chuyển hàng hóa đem bán 300.000đ.

5. Chi tiền mặt tạm ứng cho nhân viên mua hàng 10.000.000đ.

6. Nhận được giấy báo có của NH về số tiền gửi ở nghiệp vụ 2.

7. Vay ngắn hạn NH về nhập quỹ tiền mặt 100.000.000đ.

8. Mua vật liệu nhập kho giá chưa thuế 50.000.000đ, thuế suất thuế GTGT 10%, đã thanh toán bằng TGNH. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ vật liệu mua vào 440.000đ trả bằng tiền mặt, trong đó thuế GTGT 40.000đ.

9. Chi tiền mặt mua văn phòng phẩm về sử dụng ngay 360.000đ. Thuế VAT 10%

10. Nhận phiếu tính lãi tiền gửi không kì hạn ở ngân hàng 500.000đ.

11. Chi TGNH để trả lãi vay NH 3.000.000đ.

12. Rút TGNH về nhập quỹ tiền mặt 25.000.000đ, chi tiền mặt tạm ứng lương cho nhân viên 20.000.000đ.

Yêu cầu:

Định khoản các nghiêp vụ kinh tế phát sinh trên.

Bài giải

1.

Nợ TK 111:    22.000.000

Có TK 333:      2.000.000

Có TK 511:    20.000.000

Nợ TK 632:  1 5.000.000

Có TK 156:   15.000.000

2.

Nợ TK 113:   30.000.000

Có TK 111:    30.000.000

3.

Nợ TK 111:   63.000.000

Có TK 333:     3.000.000

Có TK 711:   60.000.000

Nợ TK 811:       200.000

Nợ TK 133:         20.000

Có TK 111:        220.000

4.

Nợ TK 641:       300.000

Có TK 111:        300.000

5.

Nợ TK 141:  10.000.000

Có TK 111:   10.000.000

6.

Nợ TK 112:   30.000.000

Có TK 113:   30.000.000

7.

Nợ TK 111: 100.000.000

Có TK 341: 100.000.000

8.

Nợ TK 152:  50.000.000

Nợ TK 133:    5.000.000

Có TK 111:   55.000.000

Nợ TK 152:        400.000

Nợ TK 133:         40.000

Có TK 111:        440.000

9.

Nợ TK 642:       360.000

Nợ TK 133:         36.000

Có TK 111:        396.000

10.

Nợ TK 112:      500.000

Có TK 515:      500.000

11.

Nợ TK 635:   3.000.000

Có TK 112:   3.000.000

12.

Nợ TK 111:  25.000.000

Có TK 112:  25.000.000

Nợ TK 334: 20.000.000

Có TK 111:  20.000.000

Xem thêm:

Bài tập kế toán tài chính 1 – tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ

Bài tập kế toán tài chính 1 – kế toán tiền lương – có lời giải chi tiết

Khóa học thực hành kế toán dành cho sinh viên

Kế toán tiền mặt

Quy định về kế toán tiền gửi ngân hàng

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959