Học viên: Võ Thị Minh Hiếu

Đang làm việc tại Vĩnh Long
Đã hoàn thành Khóa Học Thành Hành Kế Toán Khách Sạn
Tôi đã tham gia học kế toán thực hành tại trung tâm lamketoan, trong quá trình học, giáo viên hướng dẫn rất tận tình và dễ hiểu.