Học viên: Nông Thị An – 1987 – Vĩnh Phúc

Làm việc tại Vĩnh Phúc
Đã hoàn thành Khóa Học Kế Toán HCSN Có Thu
Tôi cảm thấy hài lòng về trung tâm và chị Thuyết đã chỉ cho tôi nhiệt tình