Học viên: Đinh Thị Thanh Hải – 1983 – TP. HCM

Đang làm việc tại TP. HCM
Đã học khóa kế toán dành cho người mới bắt đầu
Tuyệt vời, nội dung trọng tâm, giáo viên nhiệt tình, giảng dễ hiều. Cám ơn cô huyền và trung tâm