Giảm trừu doanh thu

Th10
01

Các khoản giảm trừ doanh thu và cách hạch toán

Các khoản giảm trừ doanh thu là những khoản phát sinh được điều chỉnh làm giảm doanh thu bán hàng hoá, sản phẩm và cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Bao gồm: chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. 1. Khái niệm các […]

BởiCao Thị Lam | Kế toán bán hàng
CHI TIẾT