Các nhiệm vụ của kế toán ngân sách nhà nước cần biết

Kế toán ngân sách nhà nước giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong bộ máy quản lý ngân sách và hoạt động của Kho bạc Nhà nước. Cùng kế toán Việt Hưng tìm hiểu về các nhiệm vụ của kế toán ngân sách nhà nước qua bài viết dưới đây nhé. 

kế toán ngân sách nhà nước
Các nhiệm vụ của kế toán ngân sách nhà nước

1. Kế toán ngân sách nhà nước là gì?

Kế toán ngân sách nhà nước (NSNN) là người trực tiếp thu thập, xử lý, kiểm tra, giám sát, phân tích và cung cấp thông tin tài chính một cách kịp thời, đầy đủ, chính xác, trung thực, liên tục và có hệ thống về: Tình hình phân bổ dự toán kinh phí NSNN; tình hình thu, chi NSNN; tình hình vay và trả nợ vay của NSNN; các loại tài sản của nhà nước do KBNN đang quản lý và các hoạt động nghiệp vụ KBNN.

2. Nhiệm vụ của NSNN

Theo Thông tư Số: 77/2017/TT-BTC quy định về nhiệm vụ của kế toán ngân sách nhà nước như sau:

 1. Thu thập, ghi chép, xử lý và quản lý dữ liệu tập trung trong toàn hệ thống về tình hình quản lý, phân bổ dự toán chi ngân sách các cấp; Tình hình thực hiện thu, chi NSNN các cấp; Các khoản vay và tình hình trả nợ vay của NSNN; Các loại tài sản do KBNN quản lý và các hoạt động nghiệp vụ KBNN, bao gồm:
 2. a) Dự toán chi NSNN;
 3. b) Các khoản thu, chi NSNN các cấp;
 4. c) Các khoản vay và tình hình trả nợ vay của NSNN;
 5. d) Các quỹ tài chính, nguồn vốn có mục đích;

đ) Tiền gửi của các tổ chức, cá nhân hoặc đứng tên cá nhân (nếu có);

 1. e) Các loại vốn bằng tiền: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các khoản tương đương tiền;
 2. g) Các khoản tạm ứng, cho vay, thu hồi vốn vay và vốn khác của KBNN;
 3. h) Các tài sản quốc gia, kim khí quí, đá quí và các tài sản khác thuộc trách nhiệm quản lý của KBNN;
 4. i) Các hoạt động giao dịch, thanh toán trong và ngoài hệ thống KBNN;
 5. k) Các hoạt động nghiệp vụ khác của KBNN.
 6. Kiểm soát việc chấp hành chế độ quản lý tài chính, chế độ thanh toán và các chế độ, quy định khác của Nhà nước liên quan đến thu, chi NSNN, vay, trả nợ vay của NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của KBNN.
 7. Chấp hành chế độ báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo quy định; Cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các số liệu, thông tin kế toán cần thiết, theo yêu cầu về việc khai thác thông tin, cơ sở dữ liệu kế toán trên TABMIS theo phân quyền và quy định khai thác dữ liệu, trao đổi, cung cấp thông tin giữa các đơn vị trong ngành Tài chính với các đơn vị liên quan theo quy định; Đảm bảo cung cấp kịp thời thông tin kế toán phục vụ việc quản lý, điều hành, quyết toán NSNN, công tác quản lý nợ và điều hành các hoạt động nghiệp vụ của các cơ quan tài chính và hệ thống KBNN.

3. Đối tượng của kế toán NSNN

 1. Tiền và các khoản tương đương tiền;
 2. Các khoản thu, chi NSNN theo các cấp ngân sách, các khoản thu, chi các quỹ tài chính khác của Nhà nước;
 3. Các khoản vay và tình hình trả nợ vay của NSNN;
 4. Các khoản thanh toán trong và ngoài hệ thống KBNN;
 5. Tiền gửi của các đơn vị, tổ chức, cá nhân tại KBNN;
 6. Các khoản kết dư NSNN các cấp;
 7. Dự toán và tình hình phân bổ dự toán kinh phí các cấp;
 8. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn;
 9. Các loại tài sản của Nhà nước được quản lý tại KBNN.

Trên đây là những nhiệm vụ mà kế toán ngân sách NN phải thực hiện. Kế toán ngân sách nhà nước giữ vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động Kho bạc Nhà nước. 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959