Lợi nhuận chưa phân phối

Th7
28

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 421 – Lợi nhuận chưa phân phối

Tài khoản này dùng để phản ánh kết quả kinh doanh (lợi nhuận, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của doanh nghiệp.  I. Những điều cần chú ý khi hạch toán tài khoản 421: 1. Kết quả từ hoạt động kinh doanh phản ánh trên […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp
CHI TIẾT