Tag Archives: Kế toán HCSN

Cách hạch toán chứng từ trên phần mềm kế toán Imas

Hướng dẫn cách cập nhật chứng từ trên phần mềm kế toán IMAS 1. Cách vào chứng từ kế toán – Vào Kế toán/Cập nhật chứng từ kế toán xuất hiện màn hình cập nhật như sau: 2. Giải thích cấu trúc của màn hình cập nhật chứng từ kế toán     STT     …

Kế toán HCSN trong đơn vị trường học cần làm gì?

Những công việc của kế toán HCSN trong đơn vị trường học cần làm gì? Trường học là đơn vị HCSN có thu, khoản thu chính của trường học. Là các khoản học phí của học sinh – sinh viên. Trường học phân ra làm các bậc như sau: – Kế toán HCSN cho đơn …

Kế toán hành chính sự nghiệp và kế toán doanh nghiệp

Kế toán là 1 ngành rất rộng lớn, hoạt động trong tất cả các lĩnh vực đặc biệt là trong đơn vị hành chính sự nghiệp và trong Doanh nghiệp. Vì vậy, sẽ có sự khác nhau cơ bản về 2 loại hình này:   1. Đối với đơn vị hành chính sự nghiệp: –  …

Tài sản cố định trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Theo thông tư số 162/2014/TT-BTC quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các đơn vị sự nghiệp hành chính sự nghiệp. TSCĐ có những quy định sau: 1. Quy định về quản lý TSCĐ trong đơn vị hành chính sự nghiệp a. Tiêu chuẩn để nhận biết TSCĐHH trong …