Mức phạt vi phạm sử dụng hóa đơn GTGT

Hóa đơn GTGT chính là công cụ kiểm soát thông tin khi thực hiện việc mua bán hàng hóa của các doanh nghiệp. Việc sử dụng hóa đơn GTGT chính là thực hiện đầy đủ nghĩa vụ pháp luật đối với cơ quan thuế. Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ với bạn về các Mức phạt vi phạm sử dụng hóa đơn GTGT mới nhất.

Tham khảo:

Hóa đơn đầu vào kê khai muộn – không đúng thời điểm

Các mức phạt khi làm mất hóa đơn GTGT đầu vào

Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi quy định về hóa đơn

Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 của Bộ tài Chính: Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Sửa đổi, bổ sung 1 số điều Thông tư 10/2014/TT-BTC.

1. Không xử phạt đối với

  • Nếu khai báo trong vòng 5 ngày về việc mất, cháy, hỏng hoá đơn chưa thông báo phát hành
  • Nếu khai báo trong vòng 5 ngày về việc mất, cháy, hỏng hoá đơn đơn đã mua nhưng chưa lập.     

2. Vi phạm về tự in hóa đơn và khởi tạo hóa đơn

Hành vi vi phạm

Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả

Thiếu nội dung bắt buộc trên hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử:

– Ký hiệu hóa đơn

– Ký hiệu mẫu hóa đơn

– Số hóa đơn

2.000.000 đồng – 4.000.000 đồng

Trường hợp đảm bảo đúng các nội dung bắt buộc như trên. Nhưng thiếu hoặc sai các nội dung khác. (Trừ các trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải có đủ các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài chính)

– Phạt cảnh cáo nếu nội dung thiếu hoặc sai trên hóa đơn đã được khắc phục. Và vẫn đảm bảo phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế phát sinh, không ảnh hưởng đến số thuế phải nộp.

– Phạt tiền ở mức tối thiểu của khung hình phạt là 2.000.000 đồng. Nếu nội dung thiếu hoặc sai trên hóa đơn không được khắc phục. Nhưng đảm bảo phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

– Phạt tiền từ 2.000.000 đồng – 4.000.000 đồng. Nếu nội dung thiếu hoặc sai trên hóa đơn ảnh hưởng đến số thuế phải nộp.

– Tự in hóa đơn hoặc khởi tạo hóa đơn điện tử khi không đủ các điều kiện quy định 

– Cung cấp phần mềm tự in hóa đơn không đảm bảo nguyên tắc theo quy định. Hoặc hóa đơn khi in ra không đáp ứng đủ nội dung quy định.

4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

– Tự in hóa đơn giả (trừ trường hợp do lỗi khách quan của phần mềm tự in hóa đơn)

– Khởi tạo hóa đơn điện tử giả.

– Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

– Hình thức phạt bổ sung: đình chỉ quyền tự in hóa đơn, quyền khởi tạo hóa đơn điện tử từ 01 tháng đến 03 tháng. Kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành.

Nguồn: Điều 6, Chương II Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày hiệu lực 02/03/2014

3. Vi phạm về đặt in hóa đơn

Hình vi vi phạm

Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả

Không ký hợp đồng Đặt in bằng văn bản. 500.000 đồng – 1.500.000 đồng
(Theo khoản 1 điều 3 của NĐ 49)

Đã ký hợp đồng in bằng văn bản. Nhưng hợp đồng in không đầy đủ nội dung hoặc tổ chức nhận in hóa đơn tự in hóa đơn đặt in đã ký quyết định tự in hóa đơn. Nhưng quyết định tự in hóa đơn không đầy đủ nội dung theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

– Phạt cảnh cáo đối với trường hợp bên đặt in và bên nhận đặt in hóa đơn đã ký phụ lục hợp đồng bổ sung các nội dung còn thiếu. Tổ chức nhận in hóa đơn tự in hóa đơn đặt in ký quyết định bổ sung các nội dung còn thiếu. Trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra

– Phạt tiền ở mức tối thiểu của khung tiền phạt là 2.000.000đ. Đối với trường hợp bên đặt in và bên nhận đặt in hóa đơn không ký phụ lục hợp đồng bổ sung các nội dung còn thiếu. Tổ chức nhận in hóa đơn không ký quyết định bổ sung các nội dung còn thiếu. Đồng thời bên đặt in và bên nhận đặt in hóa đơn phải bổ sung các nội dung còn thiếu của hợp đồng.

– Không thanh lý hợp đồng in
– Có sai sót mà không hủy.

4.000.000 đồng – 8.000.000 đồng
Theo Điều 7 TT 10/2014/TT-BTC

Không khai báo đúng quy định việc mất hóa đơn trước khi thông báo phát hành

– Không xử phạt nếu việc mất, cháy, hỏng hóa đơn trước khi thông báo phát hành được khai báo với cơ quan thuế trong vòng 5 ngày. Kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

– Phạt cảnh cáo nếu việc mất, cháy, hỏng hóa đơn trước khi thông báo phát hành khai báo với cơ quan thuế. Từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn và có tình tiết giảm nhẹ. Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung hình phạt.

– Phạt tiền từ 6.000.000 đồng – 18.000.000 đồng  nếu việc mất, cháy, hỏng, hóa đơn. Trước khi thông báo phát hành khai báo với cơ quan thuế sau ngày thứ 10. Kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

Cho, bán hóa đơn đặt in chưa phát hành cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng.

15.000.000 đồng – 45.000.000 đồng
 Đặt in hóa đơn giả.

20.000.000 đồng – 50.000.000 đồng
Theo Điều 7 TT 10/2014/TT-BTC

 

4. Vi phạm quy định về in hóa đơn đặt in

Hành vi vi phạm

Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả

Vi phạm chế độ báo cáo về việc nhận in hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính.

– Phạt cảnh cáo đối với hành vi chậm báo cáo về việc nhận in hóa đơn sau 5 ngày kể từ ngày hết thời hạn báo cáo.

– Phạt cảnh cáo đối với hành vi chậm báo cáo về việc nhận in hóa đơn. Từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn báo cáo và có tình tiết giảm nhẹ.Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ. Thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung hình phạt là 2.000.000 đồng

– Phạt tiền từ 2.000.000 đồng – 4.000.000 đồng. Đối với hành vi chậm báo cáo về việc nhận in hóa đơn sau ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn báo cáo.

–  Không thanh lý hợp đồng in nếu quá thời hạn thanh lý hợp đồng quy định trong hợp đồng đặt in hóa đơn. Hoặc thời điểm kết thúc hợp đồng khi bên đặt in đã hoàn thành thủ tục thông báo phát hành đối với trường hợp hợp đồng đặt in hóa đơn không quy định thời hạn thanh lý hợp đồng.

– Không hủy các sản phẩm in hỏng, in thừa khi tiến hành thanh lý hợp đồng in

4.000.000 đồng – 8.000.000 đồng

–  Nhận in hóa đơn đặt in khi không đáp ứng đủ điều kiện quy định

– Không khai báo việc làm mất hóa đơn trong khi in, trước khi giao cho khách hàng

6.000.000 đồng -18.000.000 đồng

Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một khâu bất kỳ trong hợp đồng in hóa đơn cho cơ sở in khác

10.000.000 đồng – 20.000.000 đồng

Trường hợp tổ chức nhận đặt in hóa đơn chuyển nhượng khâu in ra phim (chế bản) cho cơ sở in khác thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung hình phạt.

Cho, bán hóa đơn đặt in của khách hàng này cho khách hàng khác

15.000.000 đồng – 45.000.000 đồng

 In hóa đơn giả – Phạt tiền 20.000.000 đồng – 50.000.000 đồng

– Hình thức phạt bổ sung: bị đình chỉ in hóa đơn từ 01 tháng đến 03 tháng. Kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành.

5. Vi phạm quy định về mua hóa đơn

Hành vi vi phạm

Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả

Không hủy hóa đơn được mua đã hết hạn sử dụng.

2.000.000 đồng – 4.000.000 đồng

Không khai báo việc làm mất hóa đơn đã mua nhưng chưa lập.

– Không xử phạt nếu việc mất, cháy, hỏng hóa đơn đã mua. Nhưng chưa lập được khai báo với cơ quan thuế trong vòng 5 ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

– Phạt cảnh cáo nếu việc mất, cháy, hỏng hóa đơn đã mua nhưng chưa lập khai báo với cơ quan thuế từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn và có tình tiết giảm nhẹ.

Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung hình phạt là 6.000.000 đồng

– Phạt tiền từ 6.000.000 đồng – 8.000.000 đồng nếu việc mất, cháy, hỏng, hóa đơn đã mua nhưng chưa lập khai báo với cơ quan thuế sau ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

Cho, bán hóa đơn đã mua nhưng chưa lập.

– Phạt tiền từ 20.000.000đ – 50.000.000đ

– Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc phải hủy hóa đơn được mua đã mua và chưa lập

6. Vi phạm quy định về phát hành hóa đơn

Hành vi vi phạm

Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả
– Lập thông báo phát hành hóa đơn không đầy đủ nội dung mà cơ quan thuế đã yêu cầu bổ sung nhưng không bổ sung.

– Không niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định.

2.000.000 đồng – 4.000.000 đồng
(Theo khoản 3 điều 3 của NĐ 49)
Không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng – Không bị xử phạt: tổ chức, cá nhân chứng minh đã gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nhưng cơ quan thuế không nhận được do thất lạc 

– Phạt tiền 6.000.000 đồng

Nếu các hóa đơn gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được kê khai, nộp thuế theo quy định.

– Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng

Nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng chưa đến kỳ khai thuế.

Người bán phải cam kết kê khai, nộp thuế đối với các hóa đơn đã lập trong trường hợp này.

Lưu ý: Nếu người bán có hành vi vi phạm những quy định ở trên và đã chấp hành quyết định xử phạt thì người mua hàng được sử dụng hóa đơn để kê khai, khấu trừ, tính vào chi phí theo quy định.

Sử dụng hóa đơn đã được Thông báo phát hành với cơ quan thuế nhưng chưa đến thời hạn sử dụng (05 ngày kể từ ngày gửi Thông báo phát hành) 500.000 đồng -1.500.000 đồng 
(Theo khoản 2 điều 3 của NĐ 49)

7. Vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

Hành vi vi phạm

Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả

Không lập đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn theo quy định, trừ các trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải lập đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài chính

* Nội dung bắt buộc trên hóa đơn:

Quy định tại Khoản 1, Điều 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC

* Hóa đơn không nhất thiết phải đầy đủ nội dung bắt buộc:

Quy định tại khoản 3, Điều 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC và Điểm b, Khoản 2, Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC

– Không bị xử phạt nếu tổ chức, cá nhân đã lập hóa đơn và không lập đủ các nội dung bắt buộc theo quy định nhưng tự phát hiện ra và lập hóa đơn mới điều chỉnh, bổ sung các nội dung bắt buộc theo quy định

–  Phạt cảnh cáo nếu các nội dung này không ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ.

– Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng

Không hủy hoặc hủy không đúng quy định các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng theo quy định (Điều 29, Thông tư số 39/2014/TT-BTC)

 – Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng

–  Biện pháp khắc phục hậu quả: phải hủy hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng.

– Lập hóa đơn không đúng thời Điểm theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

– Lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định;

– Ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế;

– Lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua, trừ trường hợp trên hóa đơn ghi rõ người mua không lấy hóa đơn hoặc hóa đơn được lập theo bảng kê;

– Không lập bảng kê hoặc không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

4.000.000 đồng – 8.000.000 đồng
 (Theo khoản 4 điều 3 của NĐ 49)

 Lập sai loại hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế.

* Loại hóa đơn được hướng dẫn ở khoản 2, Điều 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC

–  Phạt cảnh cáo nếu bên bán và bên mua phát hiện việc lập sai loại hóa đơn và lập lại loại hóa đơn đúng theo quy định trước khi cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra và không ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ thuế.

–  Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

 Mất, cháy, hỏng hóa đơn.

– Mất hóa đơn:

+L2 (khách hàng chưa nhận được hóa đơn)

+ Mất L1, L3 thì phạt theo Luật kế toán ( 500 – 1tr)

4.000.000 đồng – 8.000.000 đồng

(Theo khoản 4 điều 3 của NĐ 49)

 

Mất hóa đơn liên 2 đầu vào

4.000.000 đồng – 8.000.000 đồng
(Theo khoản 6 điều 3 của NĐ 49)

Không lập hóa đơn cho các hóa đơn từ 200.000 đồng trở lên.

10.000.000 đồng – 20.000.000 đồng

 Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp (trừ hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này) hoặc hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn (trừ hành vi vi phạm không lập đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn)

* Quy định tại: điều 22+23 Thông tư 39/2014/TT-BTC

20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

8. Vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn người mua

8.1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập

  • Trường hợp người mua tìm lại được hóa đơn đã mất và báo cáo lại với cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế ban hành quyết định xử phạt thì người mua không bị phạt tiền.
  • Trường hợp trong cùng một thời điểm, tổ chức, cá nhân thông báo mất nhiều số hóa đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hóa đơn để báo cáo cơ quan thuế thì xử phạt theo từng lần mất hóa đơn.
  • Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) có liên quan đến bên thứ ba, bên thứ ba do người mua thuê thì xử phạt người mua theo quy định tại khoản này.
  • Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho người mua) trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán ( Khoản 1, Điều 12 Nghị định 105/2013/NĐ-CP)

8.2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Lưu ý: Mức phạt tiền ở trên áp dụng cho tổ chức. Cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức. Hộ gia đình thì áp dụng mức phạt tiền đối với cá nhân

9. Vi phạm quy định về lập gửi thông báo, báo cáo

Hành vi vi phạm

Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả

Lập sai BC tình hình sử dụng hóa đơn

– TH tổ chức, cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành. Quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì không bị phạt tiền

– 200.000 đồng – 1.000.000 đồng 
(Theo khoản 7 điều 3 của NĐ 49)

Chậm trên 10 ngày

2.000.000 đồng – 4.000.000 đồng
(Theo Điều 13 TT 10/2014/TT-BTC)

Không nộp (chậm 20 ngày trở đi)

4.000.000 đồng – 8.000.000 đồng
(Theo Điều 13 TT 10/2014/TT-BTC)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *