Chuẩn mực kế toán

Th6
13

Chuẩn mực kế toán số 30: Lãi trên cổ phiếu

 Chuẩn mực kế toán số 30: Lãi trên cổ phiếu Chuẩn mực kế toán số 30. Quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp kế toán trong việc xác định và trình bày lãi trên cổ phiếu. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm: Chuẩn mực kế toán số 16: Chi […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Chuẩn mực kế toán
CHI TIẾT
Th6
12

Chuẩn mực kế toán số 29: Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót

Chuẩn mực kế toán số 29: Thay đổi chính sách kế toán Chuẩn mực kế toán số 29. Là quy định các nguyên tắc, phương pháp kế toán và trình bày sự thay đổi trong các chính sách kế toán, các ước tính kế toán và sửa chữa các sai sót để doanh nghiệp có […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Chuẩn mực kế toán
CHI TIẾT
Th6
11

Chuẩn mực kế toán số 28: Báo cáo bộ phận

Chuẩn mực kế toán số 28: Báo cáo bộ phận Chuẩn mực kế toán số 28. Là quy định nguyên tắc và phương pháp lập báo cáo các thông tin tài chính theo bộ phận, lĩnh vực kinh doanh và các khu vực địa lý khác nhau của doanh nghiệp. Ngoài ra, các bạn có […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Chuẩn mực kế toán
CHI TIẾT
Th6
10

Chuẩn mực kế toán số 27: Báo cáo tài chính giữa niên độ

Chuẩn mực kế toán số 27: Báo cáo tài chính giữa niên độ Chuẩn mực kế toán số 27. Là quy định nội dung tối thiểu của một BCTC tóm lược giữa niên độ. Các nguyên tắc ghi nhận và đánh giá cần phải được áp dụng khi lập và trình bày BCTC giữa niên độ. Ngoài […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Chuẩn mực kế toán
CHI TIẾT
Th6
09

Chuẩn mực kế toán số 26: Thông tin về các bên liên quan

 Chuẩn mực kế toán số 26: Thông tin về các bên liên quan Chuẩn mực kế toán số 26. Là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp trình bày thông tin trong báo cáo tài chính về các bên liên quan. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm: Chuẩn […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Chuẩn mực kế toán
CHI TIẾT
Th6
08

Chuẩn mực kế toán số 25: Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con

 Chuẩn mực kế toán số 25: Báo cáo tài chính hợp nhất Chuẩn mực kế toán số 25. Là quy định và phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất của một tập đoàn. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm: Chuẩn mực kế toán số 24: Báo cáo […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Chuẩn mực kế toán
CHI TIẾT
Th6
07

Chuẩn mực kế toán số 24: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 Chuẩn mực kế toán số 24: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Chuẩn mực kế toán số 24. Là quy định và phương pháp lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm: Chuẩn mực kế toán số 17: Thuế thu nhập doanh nghiệp Chuẩn […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Chuẩn mực kế toán
CHI TIẾT
Th6
06

Chuẩn mực kế toán số 23: Các sự kiện pháp sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

Chuẩn mực kế toán số 23: Các sự kiện pháp sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm Chuẩn mực kế toán số 23. Là quy định và hướng dẫn các trường hợp doanh nghiệp phải điều chỉnh BCTC. Các nguyên tắc và phương pháp điều chỉnh BCTC. Ngoài ra, các bạn có thể […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Chuẩn mực kế toán
CHI TIẾT
Th6
05

Chuẩn mực kế toán số 22: Trình bày bổ sung BCTC của ngân hàng và tổ chứng tài chính tương tự

Chuẩn mực kế toán số 22: Trình bày bổ sung BCTC Chuẩn mực kế toán số 22. Quy định và hướng dẫn việc trình bày bổ sung các thông tin cần thiết trong báo cáo tài chính của các Ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự. Ngoài ra, các bạn có thể tham […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Chuẩn mực kế toán
CHI TIẾT
Th6
04

Chuẩn mực kế toán số 19: Hợp đồng bảo hiểm

Chuẩn mực kế toán số 19: Hợp đồng bảo hiểm Chuẩn mực kế toán số 19. Quy định chung về các nguyên tắc, phương pháp đánh giá và ghi nhận các yếu tố của hợp đồng bảo hiểm trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm. Ngoài ra, các bạn có thể tham […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Chuẩn mực kế toán
CHI TIẾT
Trang 1 của 3123