Kế toán trưởng

Th4
18

Kế toán trưởng

– Lập BCTC, báo cáo thuế TNCN, thuế GTGT, thuế TNDN – Thiết lập kế hoạch, mục tiêu hoạt động của phòng và tổ chức thực hiện, đôn đốc, kiểm soát – báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu lên Ban Giám đốc theo định kỳ hay đột xuất. – Kiểm tra tất […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT
Th4
18

Kế toán tổng hợp

Thực hiện các công việc kế toán tổng hợρ · Định khoản, kiểm tra các nghiệρ vụ phát sinh. · Kiểm tra sự cân đối giữɑ số liệu kế toán chi tiết và tổng hợρ · Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợρ lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết. · […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT
Th4
10

Kế toán tổng hợp

– Lập báo cáo tài chính, báo cáo thống kê và quyết toán thuế theo qui định của Nhà nước – Theo dõi công nợ phải thu, phải trả – Theo dõi chi phí, doanh thu và thực hiện các báo cáo quản trị theo yêu cầu – Thực hiện các giao dịch tại ngân […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT
Th4
10

Kế toán tổng hợp

Làm bảng kê khai thuế GTGT hàng quý; Cân đối xuất hóa đơn GTGT; Nhập phần mềm thuế các nghiệp vụ phát sinh; Lập báo cáo tài chính; Hạch toán các nghiệp vụ Thu-Chi nội bộ hàng ngày; Tổng hợp đối chiếu kho – quỹ cuối tháng. Tổng hợp công nợ với bên Vận chuyển […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT

Kế toán trưởng – Kế toán tổng hợp

Thông tin cụ thể sẽ trao đổi thêm khi trực tiếp phỏng vấn.

BởiMạnh Cường Nguyễn |
CHI TIẾT

Kế toán thuế

– ĐẢM NHẬN CÔNG VIỆC KẾ TOÁN THUẾ + xuất hóa đơn, cân đối doanh thu, lỗ lãi, đầu vào đầu ra hàng tháng, báo cáo kết quả từng tháng vào cuối tháng với Ban lãnh đạo công ty + Chốt công nợ Khách Hàng, nhà cung cấp, đòi công nợ và thực hiện thanh […]

BởiMạnh Cường Nguyễn |
CHI TIẾT
Th1
24

KẾ TOÁN TRƯỞNG

– Xây dựng, tổ chức chuẩn hóa hệ thống tài chính kế toán bao gồm: xây dựng các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến tài chính kế toán. – Tổ chức bộ máy kế toán một cách khoa học, tiết kiệm, hiệu quả, phân công nhiệm vụ cho từng nhân viên trong […]

BởiHà Hồng Hạnh |
CHI TIẾT
Th1
17

Kế Toán Trưởng

1. Quản lý, điều hành hoạt động chung của bộ phận tài chính kế toán, đảm bảo tuân thu các quy trình và gửi đầy đủ các báo cáo theo quy đinh cho các cơ quan quản lý, báo cáo đinh kỳ đột xuất theo yêu cầu của Tổng Giám Đốc ; làm việc với […]

BởiHà Hồng Hạnh |
CHI TIẾT
Th1
10

TUYỂN KẾ TRƯỞNG

1 .Thực hiện các công việc về thuế, đảm bảo việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán theo đúng quy trình của pháp luật về thuế 2.Thực hiện công tác sắp xếp, lưu trữ các dữ liệu kế toán. 3.Theo dõi và báo cáo xuất-nhập-tồn kho thuế 4. Theo dõi sổ sách giấy tờ, […]

BởiHà Hồng Hạnh |
CHI TIẾT
Th1
05

KẾ TOÁN TRƯỞNG

– Hạch toán tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên phần mềm kế toán – Lập báo cáo thuế, sổ sách kế toán, báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính năm theo đúng chế độ kế toán. – Quản lý hoạt động của bộ phận kế toán được phân công – […]

BởiHà Hồng Hạnh |
CHI TIẾT
Trang 1 của 212