Kế toán trưởng

Th1
24

KẾ TOÁN TRƯỞNG

– Xây dựng, tổ chức chuẩn hóa hệ thống tài chính kế toán bao gồm: xây dựng các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến tài chính kế toán. – Tổ chức bộ máy kế toán một cách khoa học, tiết kiệm, hiệu quả, phân công nhiệm vụ cho từng nhân viên trong […]

BởiHà Hồng Hạnh |
CHI TIẾT
Th1
17

Kế Toán Trưởng

1. Quản lý, điều hành hoạt động chung của bộ phận tài chính kế toán, đảm bảo tuân thu các quy trình và gửi đầy đủ các báo cáo theo quy đinh cho các cơ quan quản lý, báo cáo đinh kỳ đột xuất theo yêu cầu của Tổng Giám Đốc ; làm việc với […]

BởiHà Hồng Hạnh |
CHI TIẾT
Th1
10

TUYỂN KẾ TRƯỞNG

1 .Thực hiện các công việc về thuế, đảm bảo việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán theo đúng quy trình của pháp luật về thuế 2.Thực hiện công tác sắp xếp, lưu trữ các dữ liệu kế toán. 3.Theo dõi và báo cáo xuất-nhập-tồn kho thuế 4. Theo dõi sổ sách giấy tờ, […]

BởiHà Hồng Hạnh |
CHI TIẾT
Th1
05

KẾ TOÁN TRƯỞNG

– Hạch toán tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên phần mềm kế toán – Lập báo cáo thuế, sổ sách kế toán, báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính năm theo đúng chế độ kế toán. – Quản lý hoạt động của bộ phận kế toán được phân công – […]

BởiHà Hồng Hạnh |
CHI TIẾT
Th1
03

Kế Toán Trưởng

– Hạch toán tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên phần mềm kế toán – Lập báo cáo thuế, sổ sách kế toán, báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính năm theo đúng chế độ kế toán. – Quản lý hoạt động của bộ phận kế toán được phân công – Tổng hợp, […]

BởiHà Hồng Hạnh |
CHI TIẾT
Th12
26

Kế toán trưởng

– Phân công nhiệm vụ và kiểm tra, quản lý công việc của các kế toán viên. – Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. – Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh – Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế […]

BởiNguyễn Thị Vân |
CHI TIẾT
Th12
21

Kế toán trưởng

– Trực tiếp quản lý, phân công giao việc cho nhân viên bộ phận kế toán – Báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kết quả kinh doanh, báo cáo – quyết toán thuế – Kiểm soát công việc của nhân viên thuộc quyền quản lý, kiểm soát các chứng từ xuất nhập của […]

BởiNguyễn Thị Vân |
CHI TIẾT
Th12
21

Kế toán trưởng

– Quản lý hoạt động bộ phận kế toán: Qũy, Ngân hàng, kiểm tra số liệu kế toán viên, quản lý kế toán Kho hàng, lập các báo cáo cuối tháng,…, báo cáo Thuế – Lên các BC cuối tháng cho GĐ: Báo cáo KD, BC Tài chính, BC Lương, BC chấm công, tổng hợp […]

BởiNguyễn Thị Vân |
CHI TIẾT
Th12
11

Kế toán trưởng

1. Tham mưu cho Ban lãnh đạo xây dựng và kiện toàn hệ thống quản lý tài chính – kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc điểm của Công ty 2. Chủ trì việc lập và tổ chức thực thi kế hoạch tài chính của Công ty 3. Tổ chức […]

BởiNguyễn Thị Vân |
CHI TIẾT

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Làm kế toán trưởng tại công ty

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT
Trang 1 của 212