Kế Toán Tổng Hợp Tphcm

– Thực hiện các nghiệp vụ của Kế toán. – Lập báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng theo quy định Công ty. – Các công việc khác theo yêu cầu Công ty.

Kế toán tổng hợp

– Đảm bảo hệ thống kế toán hoạt động hiệu quả, đúng pháp luật và chuẩn mực kế toán. – Kiểm soát chặt chẽ tính pháp lý của tất cả các chứng từ trong hoạt động Tài chính theo đúng quy định, quy chế công ty. – Triển khai và quản lý việc sử dụng, …

Kế Toán Trưởng

– Tổ chức và điều hành Phòng Kế toán, phân công quyền hạn, trách nhiệm đảm bảo công việc kịp thời, hiệu quả. – Chịu trách nhiệm trong hoạt động quyết toán thuế, các hoạt động kế toán của công ty liên quan với các tổ chức bên ngoài. – Thực hiện các công việc liên …

Kế toán tổng hợp

– Triển khai và quản lý việc sử dụng, quản lý chi phí, tài sản, nguồn vốn của Công ty. – Báo cáo cuối tháng bao gồm đối chiếu tài khoản vào cuối tháng . – Thực thi các khoản thanh toán cho nhà cung cấp , nhân viên … – Thực thi thuế TNCN …

Kế Toán Tổng Hợp

– Theo dõi, giám sát số liệu báo cáo kho định kỳ và định mức sản phẩm – Lập bảng phân bổ các chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn. – Tính toán số liệu – Thực hiện các bút toán phân bổ, kết chuyển – Theo dõi, kiểm tra lập bảng kê hóa …

Kế Toán Tổng Hợp

– Tập hợp hóa đơn chứng từ phát sinh hàng ngày, kiểm tra và đối chiếu tính chính xác, hợp lý, hợp lệ của hóa đơn chứng từ. – Lập báo cáo thuế GTGT, thuế TNDN, TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn… theo quy định. – Lập BCTC năm, báo cáo thuế …

Kế toán trưởng

– Lập BCTC, báo cáo thuế TNCN, thuế GTGT, thuế TNDN – Thiết lập kế hoạch, mục tiêu hoạt động của phòng và tổ chức thực hiện, đôn đốc, kiểm soát – báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu lên Ban Giám đốc theo định kỳ hay đột xuất. – Kiểm tra tất …

Kế toán tổng hợp

Thực hiện các công việc kế toán tổng hợρ · Định khoản, kiểm tra các nghiệρ vụ phát sinh. · Kiểm tra sự cân đối giữɑ số liệu kế toán chi tiết và tổng hợρ · Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợρ lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết. · …

Kế toán tổng hợp

– Lập báo cáo tài chính, báo cáo thống kê và quyết toán thuế theo qui định của Nhà nước – Theo dõi công nợ phải thu, phải trả – Theo dõi chi phí, doanh thu và thực hiện các báo cáo quản trị theo yêu cầu – Thực hiện các giao dịch tại ngân …

Kế toán tổng hợp

Làm bảng kê khai thuế GTGT hàng quý; Cân đối xuất hóa đơn GTGT; Nhập phần mềm thuế các nghiệp vụ phát sinh; Lập báo cáo tài chính; Hạch toán các nghiệp vụ Thu-Chi nội bộ hàng ngày; Tổng hợp đối chiếu kho – quỹ cuối tháng. Tổng hợp công nợ với bên Vận chuyển …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959